Jan amalà

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
ladino

Ujep Antone Vian J Jan amalà Intestazione 24 marzo 2016 50% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

S̄àŋ àmmàlà S̄àŋ fòà s̄it suŋ Res̄iöźa a trè lëgŋa, toma, së fèŝ mèl, y rua dutt ammalà a tgèsa. Per l' amor di Die! diŝ la fënna dutta sprigulèda, co hès mèi fatt? No soŋ plu boŋ de s̄i su, diŝ S̄àŋ, zenza muesseses uni con më, y të mustrësse coche hè fàtt; ma pòna muesseses fè dò, che tu faŝsèses forsi alcuna culèttes de plu, y no unisses plu a tgèsa, y jö èss na crouŝ de mancul.

Sta tumèda hà purtà a S̄àŋ na màlattia, y jè s̄ita tàŋ inànt, ch' ël muessòva stè a liött. Seconder l' usanza del pàis s̄iva tòst l' uŋ tòst l' àuter al cri, y purtova la puĉa. Uŋ dei primes fòa si cumpère. Càŋchè chëst l' hà udù, criva ël del cunsolè dis̄àŋ: Ah, cumpère ëncoi më pèr, che no stas̄ëis nia mèl; ëis bòna ciöra, y sëis böllcuecen! Chësta jè per më na pitla consulazioŋ, diŝ S̄aŋ, pertgë l' àuter di m' hè crëpà na vàtgia, y chëlla fòa cueĉna mò dò la mòrt. Chësta màlattia, continua 'l cumpère, vë parëis bëŋ, che no sëis mò tàŋ vödl. Tàŋ d' àgni ëis pa? Iö crëje, ch' ebbe plu àgni, che vo gròŝte te fuja, foà la sispòsta. Dis̄ëde, ëis pa mëdes̄ines? Dàntjern m' hà 'l dottor dàtt zöchë bàlles, diŝ S̄àŋ, y jö miëne, che les foà cruves, pertgë les m' hà fàtt mèl de vënter, y dàŋlouta 'ŋcà no'n dè plu nia. Dassàis inpò màndè a mëdes̄ines; che ŝe no vè vareŝ defiŋ, almancull slongerà chëlles la vita, diŝ 'l cumpère. S̄àŋ rëspuend: No cumpère, chëst no pòss' jö fè, che pò deguŋ guànt më s̄is a drèt, y de mën cumprè de nuef nòn hè 'l muet.