Pagina:Breve dissertazione contra gli errori de moderni increduli - Liguori.djvu/136

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


EWNEN‘TISSIMOÌ3510146er

A'Leflìo’. ‘Pelkdchìz' Ìpùbbljco Starùpatorèn‘ ,fupphcqndo equn: aHV. E. come dc-zv fi'dera dar; alle fl ugpcwuna Ope’rctt'a .in-I molara Brevq Di eruzione iom'rd î'Ma-Î m-ialtfli, e Dei/14‘ , ‘21:: ' R. " P; 19; Ama/a ' d? LiguoriRermr Mzggiorei dèllazcohgré a—’ zione del SI. Redemanm Péftà'nìp‘ l'a {€194* plicma‘mncedcrgl‘i‘ la (ama; licenza ., e R" .aîù a, grazia... a; D;us_., . a -


‘Illuflrîflìòmr' 'Dòmînds Cìz‘nàriìàù's: fifa/J

fe'ph 'Spàrjirga _”.S'u7';g’ ‘Tbéo'lagiì .Pròfegaffi

.Uî “D; Curìm"flfébiepiflofial‘lf Ex'a’minài "

.tor-Sjimdalir revideut ,“e'r‘rrr'fn‘zìtflDìtum 3

"Napaliv-dieu ;‘3._meufis -F&brùaw'aî 1756.: 4

juliu: Nicol. Epifcap. Arcadianapalitan.‘ Cari. Deputatur .


‘EMINENTISSIME DOM-INE:

D Irrercatîmgmìnzaaàminikeven D. Alphonfus de Ligorio ad commoda 8c .utìlntares Divina: Religionis referens, a'd- verfus Materialiftas, atque Dcifias, pro l'un virili parte {elaborare fiuduit, ca eft qua: ìncredulitatis virus in dies larìus ferpens obtundit , îhofiium commenta fubvertcns, ac nofirzufieligionis veritatcs luculentcr