Pagina:Breve dissertazione contra gli errori de moderni increduli - Liguori.djvu/140

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


v ,ì ' - A A.“ “'g ‘ Q .4 ‘1' Il“ /) A I, l ..

Dîe' 26. Menjîs Apriti: x756. Napoli.

V Ifo retrofcripto fu: Regalis Maiefia- tis fub die zo. curremis mcnfis, 8: anni, ac relatione Reverendi D. Thomz Tagliatela de Commiflìone Reverendî Re. sii Cappellani Maioris ordine Ertfatx R:- , galis Majefiatis egalis Ca. ,mera, Sanéh Clarz pmvidet , dearnit , . atque manda, quod imprimatur’cum in- ,ferta forma przfemìs fupplicis libdli , aq approbationis difli Revemndi‘ Revifop ris; vcrum in publicationc fervetuchgî: Pragman'ca : hoc fuum . »

v

GAETA Panama!

Ill. Marèhio Ùahù, 8: czpcri Aùlmnn Przfcéìi S. R. C. tempora fubfcrip- tionis impgditi .

Regifl. a fol. 7o. è mg.

Guru":

Mafia: .