Pagina:Stóries e chiánties ladines.djvu/69

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

61


In pèč chièz k'ël inconta va scèc scórza;
Ël bat e fichia, taia, spedicia, zéra;
Col bon éžémpio val da bráo danfóra
Ed insëgna ai Maròi la sórt dĕ l'óra.

I Maròi, stlèt' nĕ n'èşi, tira e sbara,
Meşůra bëgn e véga spó la bala;
Becaría fégi bůrta sòt Fodara,
Olá kĕ Chiadorins e Ampezan' bala,
Bala l bůr bal dĕ mórt con gran ostiades
E cògora e berdòra con orlades.

Mò chi i Lombért' da desprigè nĕ fóvi,
Cīs i Ampezan', k'ḗ plëgns dĕ gran bravůra;
Con sůs sprinzes dĕ dër bī còlp fageóvi
E reşodā gonót ki jůn planůra;
Gran bría dévi per èster ëi desůra,
Ed i Maròi jů tĕ la gran pastůra.

I Talian' fóva troeč scèkĕ les mòsces;
Vigni momënt n'odṓn dĕ noeves skīres,
Scèc té bīsces, kĕ salta pró les bròsces,
Trates tĕ ki stalòt' t'vèdles scalīres;
Plů k'ëi tòma, tocá da důres bales,
Plů spëš sĕ mòstri trés sůn këles pales.

Scèkĕ les mòsces, gnůda k'è l'insciůda,
Cër còpes dĕ lat plënes şëna e jóra,
E lèca e ciůcia e mai nó nĕ sĕ můda;
Parades spó dĕ mèz da sorá fóra
Vëgneles prëš indṓ in plů gran armada
E scomëncia batalia plů indiaolada:

Nó atramënter bolī cër les pizades
D'i Chiadorins ed Ampezan' l'armada
Sòt gran Fodara in spëses, gran tlapades;
Pará dṓ pizes, crëp con gran tonada