Pagina:Stóries e chiánties ladines.djvu/78

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


Ël salta fóra d'ůtia, chiara e ciůtia;
Na gran tlapada vèghel dĕ gran chiòres,
Kĕ pasa dlon saltan n pů sòt këla ůtia:
- Dal Plan da lonč sarála al plů důs òres -
N gran bëc fòsc èl t'a mèz këla tlapada,
Kĕ còl'iágher vërt salta dĕ boriáda.

D'atres òtes chiamó té maskerades
Odů ál, scèc ël contā, nóš bon vèdl Brida:
L medèmo iágher důt vërt fagean saltades
A mèz dòi bůr chians, chièz k'ël vëgn a frida,
Con šešůr, véra, scráis, ůrli e té fůra,
Kĕ ki crëp pél kĕ vadĕ sòt e sůra.

Dlon saltan vai sů e jů per la valada,
L'iágher t'a mèz, i chians a ciampa e dërta;
Gi vai, scèc ëi sciam̥pès da val scoriada,
Dĕ bóta, sī la strada dërta od ërta;
Mò chièz k'ëi ciafa in strada, skérzi e zéri,
Scèc féž i gran' sasins, gonót chi i léri.

Na půra mu̥ta fṓl n'iad' dĕ Meghita,
Kĕ vardava t'a Támers bòs e bīsces;
Inòm āla, segů l sai, Margarita;
Sůn stran dormīla zënza lèt e cīsces
Ten piz dĕ la chiaşòta bëgn conciada,
Dṓ d'avëi cené žůfa bëgn smalzada.

Ía da rů dĕ Wůrz tért na òta èla geůda;
Da impli d'èga sůl chiè āla na barícia;
L'iágher vërt e i dòi chians l'á da iló odůda,
Scarzada l'ái, scèc féž giat con sorícia;
I chiavëis án ciafé dṓ solamënter,
Mengiè důt l'ater s'ái ki bonamënter.