Pagina:Breve dissertazione contra gli errori de moderni increduli - Liguori.djvu/105

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

Parte II. Cap. V. 101

gent euÌn, (9' in' 1'ng - Mitre": . fa; up. 15;. Che ferviva a crearlo eterno, .Te-nou ayefl‘e avuto ad-‘efscre un’Ie’ter- no firumcnto da cafligarcì eccatorì? 'Si rifponde pur! fecondo , c e fe da! citato tcflo non'abbiamo efprcfio che là pena fia eterna , 1‘ abbiamo no'n pè- -rò da molti altri {emm- Etcòli r Et ibanr in' fuppficiam mmm {il}; 21mm 47'» « vitam' aternamî. Man/y. ’cap.2.5.(: Sic, .3 chè, conforme a-‘Giufii è. data 'in pra- mio la'vìxa eterna,cos‘x a’Reprobi in 'p:n_a il fupplìzìo eterno )'. ' Qui puma: daiu‘n’ì ‘I'n imgrituvanmts 6‘ facit Domini . z. Tofl". capu I. remi: 'eorum. non moria 't'm'. Ifa. 66.- 24. Dabit-enim ignem, ('9‘ in” “ma: eoni'm 1, ut uramur, 0' lamia»: ufque' in fimpinmum-' J-‘udità "1.6. 15101143110 ignix, 0' fuipburi: cm: Mutuo": di: m: -nofle' in: [mlav fetuloà mm . Arce. tatu zba-"Quînmtîmortem; 0“ non invertith '_',*r defidembùnfMorfi ,Ò'Q fugkrmm 'ab ai». tati-1170:3419; 0.?6. Ciòfu anche dichiarato dal S'h nodi V. formi Vigifip Papa, come ri-