Pagina:Calendar ladin1913.djvu/20

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


pagina:48

Y chi pitli ángiuli, cun si tripè,
Ne desmencerà mia, cie ch’ i ëss’ da fè?
Sà-ŋ bën! cul nòte de sautè ’ncantëur
Desmencerà-i bën datrai da fè si lëur!

Y ’l bon san Piere dala gran tlèves,
La bèrba ’m pue’ da tabác y da sbèvies,
Lašerà bën mè ite l’ anes pies
Y no fòrši ’nce vèl lotri o stries?

In Gottsnomen, ue bën giën murì,
Pò can che ruve sun paravís ’n dí,
Pò ue-i-pa bën drët me purvè,
Ulá che ’l fos bušën de cumedè.

Pò ue-i-pa bën de dut m’ en curè,
Mè-drë’ che ’l bon Die me laše fè,
Percie orden dë-l vöster dlonc, y cis
La-sú te chel böl gran paravís.

Franz Moroder.


La benedešión de mi père.

Ğnudlà pra liet del père stašòv-i bradlàn,
Y ël zitràn sul cë m’ à-l metù la man:
"Che chel bel Die te benedëše, o mi fi, mi fi!"
Chësta paròles, dut da dëibel, ma tan de cuer m’ à-l dì.

Pò ie-l mòrt, y no gròš no ròba n’ à-l lašà;
Ma cialëde, pur empò si èrp je son sta;
Percie na gran fertuna, la miëur arpeğón
Je stata per mè si santa benedešión.

Y pra duta mi fadíes y mi lëur
Per me vadagnë ’l viver cun unëur
Me cunfòrta mò for ’n tèl pensier: de sentì
Sun mi cë la man del père che m’ à benedì.

Dò ’nlëuta tan de tëmp che ’l ie böle passà,
Y tèi pitli “Père, père” suënz m’ à cherdà;
Ma for can che me lecòrde de ’n chël dí,
Me sënt-i ’nce je de ’n bon père ’l pitl fi.


</poem> Franz Moroder.