Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, I.djvu/232

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

La Mira de bein morir 171

La Mira de bein morir 171 Sinaquei che vus cur che vus haveits de morir é passar de questa vita, che El vegli esser vies Mossadur è Patron, é receiver la vossa Olma entẽ ils perpettens tabernaculs quei ei enten il soing Pervis. Preing pia quest Cudesshet, chei nomnaus Mira de bein morir, quei ei co ti fideivel Chritiaũ deies far honur & hondrar S. Ioseph minchia di per tutt l' iarma ora cun ina particulara Ovra ù Devoziun, por vrbir ora ina buna ventireivla mort. Volva è revolva pia savens, è lega flisig quei Cudisshet, á fai cul ovra quei che el à ti muossa è scriva avont; She vens ti sigirameing bein viuer, à pi bein morir, è finalmeing semper bein reger cun Iesu Maria Ioseph.

[pag. 7]

Paig Spiritual cun S. Ioseph.

O Ti glorius biën S. IOSEPH, Spus da Maria Pursialla é Momma da Dieu. Ti grazius Patron è Messedur dils Moribunds da quels che mieren, è da tuts servients da tiâ gloriusa Spusa è Pu[r]sialla MARIA. Preing mira iau N. Tei hondresh è reveresh cun gronda humilitonza, á ent precienza 15 da IESUS è MARIA prend iau si oz à leg è ciarn iau or Tei per in fideiuel Patron de mia mort, & vnfressh si memez, ent tiu possent schirm è govern figiẽt in ferm propiest de mai Tei bandonar ils dis da mia vita, sonder vì cau denvia sesprovar cun tuts mes fliss da mantanêr è crescẽtar tiu benediu Num laud & honùr; [pag. 8] Rugont Tei humiliteivlameing, che Ti mi 20 veglias pò prender si è rencognusher per tiu malvongonz servitúr à mei recomendar enten la favúr è grazia da tia gloriusa Spusa Maria è char Felg Iesu. S. Ioseph mi stai pò tier è gid enten tuttas mias lavùrs, fadigias … è fac[i]entas, las qualas iau vi vnfrir si per spir honur è gloria de Dieu è da nossa chara Dona. O Ti biẽ S. IOSEPH mi stai pia tier, è gida 25 enten tuts mes munglamens, specialmeing sin la mia fin, il qual iau roga devoziusameing vssa per adinna, recomendont en tees benedius mauns la mia Olma vssa é sil vra della mia mort. — Amen.

1.
O Legiu Bab dil Salvader,
Pertgirader dil Spindrader,
Ioseph seies salidaus,
Cast spus è pursial adina,
5 Da Maria, Mumma diuina;
Milli ga seies lodaus.
2.
O dulsh pons, ô dulcias tginas,
Tier las qualas tei inclinas,
Il dulsh Iesum aduront,
10 O cont era ventireivla.
Tia vita: è legreivla,
Cun quei tont charin Affo