Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/727

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


Mussamens co leger, scriver, e raschunar en moda romantscha 719 Sçùr nuot, nuot pli nebliu, Tót klar, serein, steliu, Dràçs tóts de sefar si, Tots àn tótùna pli. [p. 261] Dostar quàl dàs ùn stal, 5 Ka sàse a kaval; Pàrçài l ai sin grópa Ko dat la kópa. (Sin grópa ài lou ùn, Ka kópa fin ad ùn.) 10 Responden tóts. G' ils rejs jà dàsen pòc, Gò càder ston n' àser fóc. Aria su' l temps futur. Gò ja il krer ài liber 15 E, sko ùn vol, sa viver El món, ed ài en sóma Tot grad mùdau en Róma, Gò san ùns nuot jùdar; Tót quài, k' ùn a de far 20 … Ài ós: Bap nos, de dir, Grad quàscer, nuot sglatir. Aun pauk ài ós finiu, Il bia ràst aun pendiu Çi vól mai eksplikar 25 Ko' i pòsi deventar? [p. 262] G' ài ven bien, ne mànder, Sko ï ven lein à prender; Tót ven de surenjiu: Il màl, ed àr l' açiu … … 30 Responden tóts: Il niós konfiert ài quàl: L ajùt d' Emanuàl. Gò jà ka la ual deskrita poesia ài venida kriblada, àis ei aun restau lien enqual spriula. Àl ài stada konponida avon ver 7 ans, d' òl temps, 35

-730-