Pagina:Stóries e chiánties ladines.djvu/58

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


Dṓ keš bèl fat, da bráo, plëgn dĕ ligrëza
Sen val indō pró i sů con contentëza.

Dĕ Marò l gran ombólt nĕ diš paróla;
A sů amiš fégel sëgn, ed ëi t'i stima;
Ér sůra i gnivel bëgn e ria i savṓla
Dĕ mesëi renonziè a vendëta e stima,
Bëgn k'ël fòs ma per kël momënt solmënter;
Mò a l'ombólt stimi důt' cant' bonamënter.

Kël contëgn chi i Talian' èl kĕ respèta:
Les níores fòsces, zënza vënt e kītes
Con rejon bona l contadin sospèta
Per chiamp, per chiaşes zënza calamites,
Per gran aváres důt dĕ flu̥s corides
E per campagnes rikes e fornides.

Chiamó kël dí n'á fat sorëdl la róda,
K'i Maròi, aldí l son sůrt dĕ la chiampana,
Jů al Plan s'abina důt' in bèla móda,
Per aldi chi k'an ó e chi k'an comana;
Adu̥m n'èl gnůt da Plīscia, da Mantëna,
Chi da la Plī troe plů kĕ na deşëna.

Scèkĕ vèspes, důt mates, jóra e şëna,
Pëta l'agëi a důt chièz k'ëles inconta,
Šĕ rī mu̥t les destůrba e les desëna
E dër trazůs con důt l'ospá l'imponta:
Inscí boşiā i Maròi tĕ këla fòla,
Sĕ mosciodan scèc èga cu̥ta t'òla.

Da chiaşa dĕ comůn vëgn finalmënter
D'i Maròi l gran ombólt vérs këla mèža,
Abinada sůn kël bèl plaz kël mënter;
Revè pró d'ëi sĕ tólel şëgn na prèža,
- Inscí podṓl mostré sůa tabakīra
Con argentada důt incërc la vīra. -