Pagina:Stóries e chiánties ladines.djvu/66

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

58

"Nia n'èl da odëi tĕ kesta crepadůra;
I Maròi ó condůš it na òta les manes
Denan kĕ gni a chiaré dĕ sůs pastůres
Kiló sůn kestes bèles gran largůres."

I Chiadorins ed Ampezan' s'abina,
In marcia zënza val pòra sĕ mëti;
Segůš sĕ vèghi şëgn da gran revina.
Dṓ n bèl chiamůrč, kĕ sciampa iló, stlopëti:
Falé fali la bèstia salvergina,
Mò i brái Maròi, ki á aldi ki dĕ Cortina.

I Talian' arbandona gran Fodara
Con var lişīr calan vérs la planůra;
Zënza ordin vai, ed olá degůn' nĕ chiara;
Per crëpes, cródes, sëmenes, pastůra,
Důt' despartis, vérs Pè dĕ Rů sen vëgni,
Da la pért d'i Maròi scognůs sĕ tëgni.

Scèkĕ vèspes ten còlp só ospá arbandona,
Tĕ sůa péž da val rī mu̥t destorbades,
Zënza desfarenziè intenzion ria o bona,
Da rabia mates jóra a gran şenades
E vendikëia sůl pru̥m k'ëles inconta
Còl agëi la ria bérta a ëles injonta:

Nó atramënter salta inch i Maròi fóra
Da këles bůžes e da ki andri e crëpes
Per mët şëgn Ampezan' in gran malóra,
Per romp ai Chiadorins costëis e rëpes,
Per fa na fin a këla gënt lombérda,
Kĕ mët a důt, tůt fóra l dërt, a vérda.

Les důs armades scraia con gran orlades;
I crëp incërc respògn con rendenides;
Da vigni pért splondrons e stlopetades,
Da les fomades crëp, pizes corides;