Pagina:Stóries e chiánties ladines.djvu/71

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


Mórt' fṓ da bales bëgn tel chiè tocades
Francësc dĕ Rů ed Ožèp vèdl dĕ Fornacia;
Pīr dĕ Frontů á ciafé důs stlopetades,
Nia dĕ mancao l bèl jon Gório Paracia;
A Flip del Moradú odṓn les cervèles,
Kĕ gnī fóra, inscí a Guido da Chiaşèles.

Tomé e mórt è da iló kël dĕ Corcèla,
Destenů tĕ na bůža bèla sòta;
Sůra d'ël Bépo, l bèl jon dĕ Corgèla;
La crëpa ái trami dòi da mèz ía ròta;
Dĕ Chianoré l Jócl dórm sů na colina,
L chiè fracacé da bala chiadorina.

Dĕ Pradůč Ièrgl, dĕ Fůr l ric patron Tita,
Dĕ Cůrt Ožèp, dĕ Pinchia l Pedevila,
Dĕ Pedagá Matī, kël dĕ Meghita,
Dĕ Solar Franzl e l bèl Sépl Somavila,
Dĕ Flóo Martin, Zénz dĕ Pèra Forada
È sta copá sů n cól da na sbarada.

Valentin Bůrchia, Carlo dĕ Valgiára,
Felizĕ dĕ Miscí, Jan dĕ Cortina,
Šimon dĕ Pòz e Tònĕ e Adam dĕ Miára,
Kiš è spantiá e mená tĕ gran revina
Dai lastons, saš e pères dĕ Fodara,
Dai rī Lombért' mená per ria capara.

Feris n'èl troeč, kĕ gëma e sĕ lamënta:
Nazio d'Alnëi, kirí da les Maròres,
Per èster bèl e ric e zënza stënta;
Blaš dĕ Crëpa, mercant dĕ pèlz dĕ chiòres,
Ernést dĕ Rās, Rodolfo dĕ Slaròta
Sta důt' iló bī kīt', sforzá da giama ròta.

Ižidóro dĕ Bièi, dĕ gran rikëza,
Zénzo dĕ Chianacëi, ric dĕ campagna,