Pagina:Stóries e chiánties ladines.djvu/74

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


Bažilio dĕ Runcač è scècna fůria;
Con na manára in man batel a téra
Chièz k'ël inconta, rī angiol dĕ la mu̥ria;
Con gran fringòns odṓn fagean la véra
E Téodóro e Mikīl, trami dĕ Cósta;
Dĕ mórt segůda è ki dòi la ria pósta.

Con distenzion tra ki da les gran lances
Fichia Léžio, Toméš, Laorënz da Brůscia;
Al nemic déora ki vënter e pances
Scèc brítola dĕ nůš déora la scůscia;
Les pèdies dĕ ki trëi vè dlonc marsciades
Da ferides e bůrtes sanlasciades.

Dĕ fůrchia i capi è Lůpo dĕ La Sala,
Só bon compagn Linért, nasciů s'a Fréna,
Plazido dĕ Plazóres, bon tĕ stala,
Ůgo d'Andrám, dĕ Bérto fi e dĕ Ména,
Silvèster dĕ Stivé, l plů jon d'armada,
Chiašan dĕ Caşun, l pru̥m dĕ la tlapada.

Di ves òi şëgn chiamó i plů bon' dĕ şabla:
Amadío dĕ Janin, Gabriél dĕ Cròsta,
Bernért d'Aròt, k'ava perdů na sciabla,
Pio dĕ Plaza, con pèl del můs bèl ròsta,
Domënĕ dĕ Fordí, Páol dĕ Costata;
Dĕ şabla fóva i miůs kis dṓ la rata.

Bůrta, grana, crodèla e spaventòşa
È tra Maròi e Lombért' t'a Rů la véra;
Tamers, la bèla mont, per ciůf coriòşa,
È corida dĕ mórt', jetá per téra;
Ël n'è dĕ Marò, plů n'èl dĕ Chiadůra,
Kĕ dórm per trés sůn këla gran largůra.

I Chiadorins ed Ampezan' la zèdĕ,
Incercená da trëi pérts scèc ëi fóva;