Prose e poesie bellunesi 2009/A la roda da filé

Da Wikisource.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Marco Zambelli Mariani

A la roda da filé. ../14 ../16 IncludiIntestazione 28 febbraio 2016 50% Da definire

14 16


MARCO ZAMBELLI MARIANI (1984)

A la roda da filé.

Zli lenti sèri d invernu tu t scultà
la os d omi e fèmni che parlà
zla ciauda stua ch cinì li famei unidi
t avé senpar al to laoru fin ch li candèli ne n era fnidi.

Dop zèna al pe d na fèmna te dadé al via
e tu t girà senza mai fèi fadia.
Ne n era sufas o pultroni anò puié al cu,
duci sentad su li banci coi canai aped du.

La fèmna pi vecia tacà cul so litanì,
chi etar rispundé e i canai vaità da sanburdì.
Ma alolu na spieda par traversu arvà
alora anch leri rispundé pur da na ciapà.

Te puié la bela lana bianca sora
e tu n bel filu t fadé gnì fora.
T er cuntenta da sta là z cla bela stanza
parchè era armonia, cuntentèza e anchi spranza.

Cu avé dit su l ultma urazion
tacà a fèi dì la lènga par nautra cunfession.
Liò zal ciaudu dut li puzi dal peis passà
e sul sorafornu i pi dogn tiré na rèia par scultà.

Co calcdugn tacà n discorsu sgnal proibù
na vecia ricurdà alolu dl erba vèrda liò sentada du.
Alora i noni cuntà li stori, calcduna vèira e etar inventadi,
parlà dal diau, strii, malspirti e di lupi zli stradi.

E ntantu ch tu t filà con pazienza e custanza
i canai spalancà i vui e la paura fadé gni mal d panza.
Pensà alolu d can ch i dirà su z canbra
e sprà da na ved al diau ciapà na sanba.
Al pi bulu a ved li boci vèrti e i vui fora du
tiré n bagaru csi duci sutà su.
Na bela risata sunpì i vec fiodar dal tenpu scuridi
t tu t la gudè a vèd su duti cli boci chi bei sorisi.
E ntantu gné l ora da ciapà li sali par di a durmì
e anch la lana ormai era bel davoi a fnì.
Da l armer a muru sgnal d agadvita tlè
e par scongiurè i malani na goza duci buè.

Fnì csi al to laoru, la serata e la durnada,
Duc dé a durmì cuntenti par la bela ciacarada.
Ades, cara, dut chèstu tu n t pes pi vèdi,
É canbiad i tenpi e n è nanch pi fèdi.

Cuntentiti se calcdugn te ricorda ncamò
o se te bèti par blèza arenti a n comò.
Gnarà li generazion che n savarà pì a che ch t servì,
ma n stà preocupati, che cul ricordu n te faron mai murì.

17 d mai dal 2005

(Ciandidi)