Kleine Erzählung/5

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
N uem, ciarià e debic, che fova sterch amalà

../4 ../6 IncludiIntestazione 19 marzo 2016 50% Da definire

N uem, ciarià e debic, che fova sterch amalà
4 6
Kleine Erzählungen 5.


Ung vuem, tgiarià dœ debitg, kœ fova sterk ammalà, a dit a si cunfessœur, kœ la sœul grazia, k' œl avœssa da damandè a Dìœ, fossa d' y schlungiè la vita fin a tant, k' œl pudæssa pajè i debitg. L' cunfessœur kerdòva, kœ l' ammalà avæssa bona intention de sodeschfè ai debitœurs, y respuend, kœ kæsta fossa una bona gauscha pœr speré, kœ Idìœ eschaude si preghiœra. Sche Diœ me faschæssa kæsta grazia, disch l' ammalà, se autang viers ung amic, fossi segùr dœe ne murì mèi.