Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, VI.djvu/650

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
632 Jacobus Antonius Vulpius et Jacobus Dorta

usche 'ns amuossa quai eir sufficiaintamaing l' experienza stessa, è l' event da tuots fats. Perche ans sun circa 20. ch' eug in fine nominâ JACOBO DORTA à VULPERA, tuot tras Providenza divina, m' ha impissâ è tût avant da 5 drizar in pê üna Stamparia, eir cun Instanza è cosalg da meis chiar bap HENRIC DORTA à VULPERA p. m. è bod sün quai fat provisiun da Characters bain blers: Schi aise interim dvantâ chia cun mais s' ha eir intramiss … il Mlo. Revd. St. JON PITSCHEN SALUZ p. m. meritissem Mnr. dalla Baselgia da Laguin, [il qual vi' avant haveiva cun grand stüdi è 10 cuost fat stampar Genesin] & havain da compagnia drizâ la Stamparia in pê, cun proposit eir da continuar in la Stampa dalla Sacra Bibla: Mo gniand bod il cours da sia vita complì, è ch' el tras gratia ais pro Deis clamâ in tschel, haviand eir fat stampar Exodum, schi haun però al tandem seis filgs, il Revd. St. ANDREIA SALUZ, hossa deng Minister à Castris, 15 è 'l Hon. Sr. JOANNES SALUZ, frars, per blers respets, renunciâ è surdat la Stamparia tuotta cun il Privilegi da Cumünas Terras insemel à mai qui supranominad.

Inuonder nualhura, in fine qui nominads, conferind supra tots fats inter nus, ins havain insemel conliads, è da compagnia, sco indengs è debels Instrumaints, intramiss, pigliand Deis in ajüd, veziand chia 'l desideri è voluntà da scodün eira chia quaista S. [f. A2] Ovra gniss missa in esser; mo brich in blers Cudeschs separads, mo tuot in ün Volumen, il V. è N. T. insemmel: schi gnand usche da blers recerchiads, cumbain luttand, è fand blers pissêrs è cosalgs, ins havain nus però in respet dalla santità dall' 25 Ovra, è bramma dal pövel, servind quai in particolat alla gloria ed honûr da Deis, à promotiun da seis S. Pled, edificatiun da sia Baselgia, & al etern salüd da nossas ormas; il qual nus tuots eschen obligs da cerchar è promover, sco serviaints da Jesu Christo, è dispensaduors dals mysteris divins, laschads volvet à tour quel greif carg, in Nom dal Segner, sur da nus, 30 ins cuffartand sün Deis ch' el veng' ans assister cun la virtüd da seis S. Spirt pro üna tal' sanct' Ovra; è cun fidelas è devotas Oratiuns l' havain nus clamâ in ajüd: il qual sc' ün bun Bap chi nun bandun' ils seis, mo 'ls ha da tuot temps cuffortads è dats ardimaint in luc bun proposit via l' ovra dal pled da sia gratia, ed impromiss sia assistenza ed ajüd: usche 35 nun ha el via da nus eir brichia manchâ in quaist nos bun proposit da 'ns far vair l' ajüd da sia gratia, è' ns assister cun sia divina virtüd è pussanza: tal chia nus, é scodün pudain vair è cognuoscher chia quaist tuot vain eir dalla Providenza è dispositiun dal Segner. Essendo nus dimena antrats in l' Ær da Jesu Christi, è chia la Spia da quella bella, püra, clæra Früja ais büttad' oura, è gnüda à madüranza,