Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, VI.djvu/653

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


La Bibla 635 quai chia nus al di d' hoz pudain qui vair, lêr, considerar è possidair, è nun haun però pudü survgnir ne havair, cioe in nossa Lingua la S. Bibla tuotta, V. e N. T. insemmel. Laudabel cert aise, chia nus dalla salüdabla Refuorma in naun havain survivü, tras gratia da Deis, siand chia seis Pled usche richiamaing inter 5 nus hafda, è chia 'l perscrutar la S. Scrittüra, segund il dfai avisamaint da nos Salvader, ha eir gloriusamaing chiattâ lœ in nossas Baselgias, chia quaista S. Ovra la Bibla, ais eir in nossa Lingua d' Ingadina vertida è stampada, chia scodün da juven sü, saja mascul o femma, pô quella lêr ed imprender, è di è not s' dalettar ed allegrar in la Ledscha dal Segner. 10 Havain dimena, in Nom da Jesu, tût avant nus la Versiun, conterind & imitend blers grands ed eccellents Theologs è Doctuors da diversas Linguas, è 'ns intramiss è presümads, tenor nossa possibiltà, da metter quella in effet cun il present Character è Stampa: sperand, chia brichia solùm il stylo da tschantschar, mo eir tuot l' Ovra, la Versiun dal Text, la separatiun 15 dals Versets l' ün da l' auter, las somas dals Capitels, saja in tal mœd miss giù & ordinâ, ch' eir quai possa havair seis special, & evident früt ed utilità: la Soma è Compigliamaint da scodün Cudesch ais miss al introit dal Cudesch. La scarsdà da nossa Lingua ais restaurada cun pleds Italians, cun 20 üna declaranzetta in margine che quel pled manaja, è quatras ais nossa Lingua bain polida & adampchiada, è sarà bun intlêr. Las Linguas Hebrea è Greca sun cuortas, ch' ün pled tenor lur natürala proprietat dâ ad intlêr plüs: è sch' üu ün matess per Rumansch da pled in pled sco in il Hebraic o Grec, [f. B2] chi fuoss plü greif da intlêr: havain dimena 25 miss tantr' aint ünqual pledet, aciò chi s' possa intlêr tant plü bain. Mo per ch' ingün nu' ns possa culpar, è dir chi saja miss pro al text, schi sun quels pleds stampads cun Bustaps plü manüds. Havain eir miss margine bleras Concordanzas, chia sch' alchün lœ ais greif intlêr, schi cerchia in auters louhs, sco las Concordanzas t' intraguiden, 30 schi vainst ad intlêr ün lœ our da l' auter, perche ün lö dalla Scrittüra … declera l' auter. Declaranzas havain eir miss alchünas paucas in margine, od alla fin dal Capitel, super pleds o fats plü greifs. Per Inspectûrs sur l' Ovra, dürant il temp dalla Stampa sun stats elets ils Mlte Revds. Srs. Sr. Præses Sr. Casper Salomon Bleh, Sr. Martin 35 Stupan, è Sr. Jon Martin. Ils quals cun tuots duos Vends Colloquis dallas Baselgias d' Ingadina insemel haun cun ogni possibiltà è savair, cun granda zelosia promovü è recommendâ l' Ovra in tuots fats. A servezen dalla Stampa, chi ha dürâ tsching ans havain nus tgnü l' honest & da l' art bain perit juven Sr. Nuot Simon Janet. 40

-654-