Pagina:Rimes Ladines.djvu/57

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

— 55 —

Ed ëla jona e bèla co quʼ iʼ lʼ áva odů́da
Tel so̊n, odôi ʼchi şëgn gnan jů dal cól bèl plan dlon
Chantan, sůl brace la pròsa odòndra stê ponůda
Scèquʼ è ninè dala òma tʼ l brace l bambin, scʼ ël a son.

Coi ciůf, quʼ ëlʼ áva coiů́, fageôla şëgn na bèla
Gherlánda, vëgne inánt con bèla grázia vérs mé,
Mʼ la mëtʼ sůl chè digean: “Gherlánda con cordèla1
Tĕ dái per sëgn dʼ vitória, sīs sopérb inscíquʼ n ré!

Da ré gnarás traté dô avëi da ré batů́; důt
È fat e fʼní, la fórza dʼ l rī destin reváda;
Şëgn tòcʼ l2 a mé a pensé; chèz quʼ stéva impáz3, as tů tůt,
Perció sërál plů půcha cósa no ordináda.

Lavé tĕ më́ses dan dal důt per gni tʼ mia chaşa,
Dégůnʼ nĕ pó pasé la pórta trán4 quʼ ël sī nët;
Quʼ tʼ as troece pichá sas bëgn instë́s, ‒ vignůn nʼ a dʼmása ‒,
Lavé jů i më́ses scʼ tʼ ós gni acólt bëgn prëš da n bèl tët.”

Inscí digeô la bèla e gī bèl plan dan fóra,
Respèt portávi ad ëla tan quʼ iʼ nʼ mʼ infidáva
A gi a pér; inscíquʼ la fancèla quĕ mësʼ gi ad óra
Va dô la sciòra, gívi ʼchiʼ iů olá quʼ ëla mʼ náva.

Revân col tëmp pro n rů con èga tléra inscíquʼ spidl
Ed ëla zënza di paróla mʼ tíra jů tʼ rů
Tignan mi chè tra sů bī brace inscíquʼ i fòs n quidl,
Chantan “Aspérges mé” tratán quʼ iʼ më́sa sté jů.

Nʼ credèdʼ quʼ ël mʼ aie sapů́ dër rī dailó tʼ quëlʼ èga,
Tan bona in vita mia nʼ mʼ a mai parů́ bevánda;
Gnůt fóra indô mʼ en vai con ëla olá quʼ an vèga
N paláz, lapró na gran fontána zënza bróanda5.


 

  1. nastro
  2. = toca - el
  3. impaccio, ostacolo (ciò che era si impaccio tu l'hai levato via)
  4. eccettuato, se non
  5. = borvanda