Pagina:Rimes Ladines.djvu/66

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

— 64 —

Torèdĕ óš ró, metèl sůlʼ oedl,
Dĕ vísta pérdʼ i nůš nʼ podòns,
Chi quʼ an nĕ crë́iĕ, datrái soçèdʼ l,
Mò quʼ důt vadʼ bëgn speré oróns.

Aldídʼ! pu̥m pu̥m! dòi còlp an tratʼ,
L chamůrce copé e destenů́;
Mò, o mi bon Dī, charèdʼ quī́ matʼ
Quʼ impè dʼ gni sů vëgne iló jů!

Iló tʼ quël banc bèl vërt tel crëp
Odů́́ chèz ai, quëš vèghen tlér;
Charé nĕ chári al zòp tan sëc
Iló tʼ quël bůr e gran infér.

Desòt, desů́ra, dlon crepòns,
Quʼ ël sgrícia bèl a charé pró!
La jů dĕ sòt quī granʼ valòns!
Dĕ fórza dʼ man mĕ tòma l ró.

Mò vé! şëgn frë́mi, chára sů
Per quël parë́i, chi vèghi mai?


Quʼ ël nes soçèdʼ gran mal incú,
Mĕ të́́mi dër; charèdʼ! ai, ai!

Dòi granʼ variů́i sitá tĕ mʼ i è
Con grífes, áres, bèc ten iadʼ,
Důtʼ trëi i compágns i a şëgn al chè,
Temë́i mĕ të́mi quʼ ëi sʼ en vadʼ.

O mi bon Dī́, důt è perdů́!
Quʼ ëi vè bèl ciůrns, şëgn vèghi tlér;
Dĕ vígni vérs e sů ed in jů
Saltán i vèghi tʼ quël infér.

O chi spavë́nt, důt è fení!
Sparís con scrái dër bůr salvár
Tomá dalʼ alt inscíque agnī́́
Quʼ a mèz a n crëp sĕ fala l var!

O şëgn, bī quītʼ, mitòns, bī quītʼ!
A téra důtʼ! priòndʼ per ëi,
Quĕ quël bèl Dī i relásce i dʼ bítʼ!
Quëš è mi sòl e bon consë́i.

L salút


O mi bī crëp, bī granʼ ed altʼ!
Salůtʼ ves më́ni cënt e mil,
Da gran ligrë́za pë́ti saltʼ
Charán ai spice quĕ rúva al cíl.


N salů́t dër bèl a ti, gran Piz,
Albérc quirí da cérta gënt!
Dĕ důtʼ i crëp ès tů l plů spiz,
Tra důtʼ ès ʼchi l plů alt scʼ iʼ nʼ mënt.