Pagina:Rimes Ladines.djvu/67

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

— 65 —

Tʼ ès bèl, tʼ ès gran, chi ós mai dĕ plů?
Bèl lízĕ ed alt, nʼ ès pa contë́nt?
Mò crë́iĕ mĕ pós queš tan segů́:
Tůa ciů́ria fége gran dan a gënt.

Nʼ salů́t a ti, bèl Pisciadů́!
Tó aspèt desmòstra gran confórt;
Tʼ ès lígher, gran e bèl, odů́
Dër begn da gënt dĕ vigni sórt.

Concórdia insë́gnes ai Ladíns;
Fodòm, Gherdë́na, Fáša, důt
Marô tĕ prë́ia da bonʼ vigíns,
Quĕ vígni mal sī dad ëi tût.

Inscíquʼ benígno vèdl espért
Den dër bon cu̥r tĕ vèghen rián
E conšidʼ rán da vígni pért
La gënt quĕ va da matʼ saltán.

Salůt chi a ti, dʼ Crespë́na sas,
Bèl lérc e lònc, bèl liciorë́nt!
Quël bèl común del “col fòsc” sas
Da dʼ fë́nĕ co̊̊ntra vígni vënt.

Tů brace slargiá nes segorë́ia
Da vígni mal delʼ Oçidë́nt
Inscíquʼ la òma quʼ abracë́ia
Con bèla pòra l pice nascë́nt.


Salů́t, Sasòngher, inche a ti!
Mò di, chodí bèl sòl iló
Tʼ en stas tan šério? mai quël ri
Pro té quĕ plége ai crëp quiló!

Na bů́rta ciů́ria cůr tó chè
Per l plů e manácia a důtʼ tó sën
Con gran tempèsta e gran tempiè;
Perchí queš molamë́nt, di şëgn!

Ós fóš les Gánes trés plorè,
Les bèles Gánes da zacán?
Sparídes èles, l mʼ sòn dorè,
Mò fóš chamó les vèghen gnan.

Perchí molè, perchí queš sën?
Èl fóš les strīs quĕ nʼ bála plů
A mèşa noet e dër da sën
Desòt a té tĕ Val inců́?

No, No, Sasòngher, no pitè!
Chamó vèl strīs inquína quʼ tʼ ós;
Tĕ cháşa, in tʼ dlī́́́́ša, a bon marchè
Troep plů quʼ zacan odë́i tʼ en pós.

O mi bī́́́́ crëp, bī̊ granʼ ed altʼ !
Salů́tʼ ves më́ni cent e mil;
Da gran ligrë́za pë́ti saltʼ
Charán ai spice quĕ rů́va al cīl.