Pagina:Rimes Ladines.djvu/72

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

— 70 —

L Bal dĕ les Strīs.Gnidʼ, compágnes, l bal è bèl!
Důt pensī́r lascèdĕ şëgn!
I òmi dòrm ëi l sòn morjèl,
Nʼ aèdʼ festídĕ, ëi sta dër bëgn!

Álo, adúm les mans, dër strënt
Pièt a pièt e brace a brace!
Sů col pè, spó scèquĕ l vënt
Ia per quiš bī bóš1 da Triáce!2

Gnidʼ, compágnes, l bal è san!
Joèbia vèl inců́, nóš dí!
Chèz quʼ oròn důt òns dĕ ban,
Chi áter mai ves dë́si di?

Chèz quʼ oròn důt bëiĕ podòns:
Vin, café tan fòsc quĕ blanc,
O inche magári dʼ bonʼ paoròns,
Róba sána a vígni stanc.

Gnidʼ, compágnes, l bal è san!
Plë́nes dʼ fúria alzèdĕ i pī́š!


Dan dal důt pensèdĕ al dan
Quʼ on da fa per vígni prige!

Chèz quʼ oròn mangiè podòns:
Ròst dĕ mórtʼ, dĕ fósa tůtʼ,
Chér morjèla dĕ mitòns,
Mórtʼ bī jonʼ e inoçënt důtʼ.

Gnidĕ, strīs, quĕ l bal è cůrt!
Gódĕ oròns queš tëmp chamó;
Dô la mórt nes tòca l bůrt,
Dònca profitòndʼ quiló!

Altʼ i pīš, rodèdʼ bèl snèl!
Lʼ alba vëgne a nes chacé;
Sů, torèdʼ chamó lʼ agnèl,
Strangorèl tratán l balé!

L sanc sī spó ciocè bèl důt!
Dô l giavòns ten bů́ge chantán!
Frat da fa strionë́ce sīl tůt!
Baš i pīš, aldídʼ sonán!


L dí dʼ i mórtʼ.


Chi bůr soné queš tlin tlan tlin!
Champánes ròtes sal3, desgórtʼ
È i granʼ bī bótʼ, quël bèl pan pin!
Scoltèdĕ, ël è incú l dí dʼ i mórtʼ!


Chi tëmp del diáo! tacé, plovë́i,
Dal gran venté i lëgns sʼ è stórtʼ,
I crëp, i pra corís dĕ nëi;
Scoltèdĕ, ël è incú l dí dʼ i mórtʼ!

  1. forma abbreviata invece di bosc
  2. boschetto sopra Colfosco
  3. =sa-el (sembrano)