Pagina:Rimes Ladines.djvu/71

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

— 69 —

Dĕ bī chamúrce dal pè lişī́r,
Quĕ sciámpa da òs inscíquʼ da fůc,
Nes chára a nòs con oedl sinçī́r
E nes vëgnʼ pró tĕ vígni lůc.

Metèdʼ chamó la libertè,
Lʼ independë́nza da důt queš mòn
Lʼ ʼnsciů́da e důt quël bèl istè,
Per l plů inche fóra per l altòn:

E capirès quĕ nes stòn bëgn
Sůn quī dešértʼ e quī crepòns,
Tůt fóra la sašòn quʼ è şëgn,
Quʼ an mës dorè dʼ bī granʼ fredòns.

Mi mai è quiš edʼ atri nó;
Perció ves dígi dër giolán
Del bon invít dĕ sté quiló,
Scʼ inche zënza frëit e zënza fan.”

“O bèla Gána, nó tʼ en gi!
Scicáda, plë́na dʼ intelèt
Scèquʼ tʼ ès, val dʼ indertů́ra gni
Gnarás, lascián da pért důt l stlèt.

Dĕ santa dlíšia fía gnarás,
Regieneráda col batiè,
Dotrínes da imparé arás
Dër sánes a sĕ mëtʼ tel chè.”


“Quʼ iʼ sī scicáda crë́iĕ nel crë́iʼ;
Magári pů, quʼ iʼ nʼ ès pa ingiért;
Salvára sònşi, důtʼ l pó odëi,
Perció pró vòs mʼ en stèssi ma ért.”

“O pròsa Gána, dam a mënt!
Mi fi tĕ dai, scĕ tʼ ós, per òm;
Dër fòssi dʼ questa ůnión contë́nt,
Da adů̥́m sërès a Trënt tel dòm.”

“Bon òm, giolán dĕ tè bonté!
Mi cu̥r důt të́nder da óš gran at
È, crë́iĕ podès, důt desperé
Dĕ nĕ podëi tó queš contrat.

Nasciů́da sònşi Gána; sté
Mʼ en më́si Gána, inscí ó l destín;
La libertè mʼ òi conservé
E mës, quʼ iʼ sa quʼ iʼ a tóš na fin.

Perció nia a mal, o bona gënt!
Perdòn dĕ důt quël tan quʼ iʼ a dit
Ed inche dĕ mi deportamë́nt!
I mës mʼ en gi, quʼ inscí vèl scrit.”

Da Longiarů́ la Gána va
Vérs crëp dĕ Půz per sĕ dlacé;
Trëi dis dô quëš sůn Leviná
La Gana mórta tʼ an ciafé!