Pagina:Rimes Ladines.djvu/98

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

— 96 —


"Qu'i tĕ pórtĕ amòr, tó córp mĕ sfórza,
Dònca a bones vi, sc' nĕ t'ós la fórza". -
Pérĕ, oh pérĕ, ël pë́ia e mĕ tòca, l bůr ré,
L ré d'i lëgns dad èga, fat m'al gran mé. -
L pér' sĕ të́me e spaventé val d'bóta
L pice sůl brace quĕ sůsta scèqu' da bóta,
Růa con gran fadía, con pë́na dan pórt -
L pér' tignī t'i brace só bèl půr' pice mórt.


7 .

Mia můta n' n'ê fedèla a mé.


Mia můta n' n'ê fedèla a mé,
Ligrë́zes n'ávi d'gůnes plů,
Salté saltâi pro n bèl gran rů,
Pasan l'odóvi dlongia l pré.

Iló bèl quīt e desperé
Senté m'en stévi ciúrn e mat,
Co gian mĕ fòssi t'èga trat!
Con důt quëš mon m' parôl d' rodé.

Zaca digean aldívi şëgn -
Iů fóva olté e mostrâ l spinè -
Ůge tála n'èssi mai d'vinè:
"Nĕ gi pa sòt, ël fòs rī sëgn!"

Mi sanc porôl qu'orès bolí;
Na můta, cu̥c'na tan quĕ n pòm,
"Tarína", dig'la, "t'è mi inòm."
"Tarína, t'ès inscíqu' l'olí;

Da bůrta mórt şëgn m'as salvé,
La vita a ti debít iů son,
Mo půc con quëš mĕ das d' rejòn,
Fortůna chára qu' t' póies mĕ dé."


’) Rettung (Goethe).