Pagina:Stóries e chiánties ladines.djvu/68

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

60

Agaiè l chiè á l bon Bracon con còlp dĕ spada
A Bérto dĕ Pezíĕ e a kël dĕ Mortişa,
Nasciůs trami da gënt d'Ampëz stimada;
A Carlo dĕ Pecól, nó a kël d'Inzişa,
A Tita dĕ Staolín, bon da fa crignes,
A Felizĕ, gran contadin dĕ Crignes.

A Tòne dĕ Varvèi ál dé da sbod'lada,
Inscí chiamó a Vighil dĕ Chiamůléra;
A Crestófò de Zuél dál na forada,
K'i stentins pica lonc' jů inkina a téra;
A Flip dĕ Lacedél ál ròt les rëpes
E l'á mazé da iló sòt këles crëpes.

Chièz kĕ l Bracon inconta, tòma a téra;
A Mènec dĕ Mélérs tólel na sciabla,
Dal mé, k'ël á, féž këš na bůrta véra;
Mò kël dĕ Brac con còlp foriůs dĕ şabla
Táia a Mènec bèl a mèz la giama dërta,
K'ël tòma coletan per na pala ërta.

Nia mīch n'i vála a Gigi, l jon dĕ Ronco;
L Bracon l laòra dĕ vigni vérs còl'èrma,
K'impè den jon somëiel in ůltim n monco;
Ah, l Bracon, l mestīr sal kël dĕ caşérma;
Pašion nĕ n'ál degůna kël tĕ véra,
Bèl t'i sal, can kĕ důt colëta a téra.

L Bracon sporomëia vérs Stèfo dĕ Coiana,
Kĕ còl stlóp féž gran dan a nosta armada;
Şablada i dál tan stérscia e tan stragrana,
Kĕ la şabla tĕ téra s'è fichiada,
Dṓ avëi parti in důs pérts Stèfo valives,
Kĕ sĕ moiova chiamó n pèz dṓ scèc vives.

Insci fageṓ l Bracon con sůa gran fórza;
Důt batel con la şabla taiënta a téra;