Pagina:Stóries e chiánties ladines.djvu/76

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


Trëi bót' poròm orons bëgn nes conzèdĕ;
La kidlára argignèdĕ e spó tirèdĕ!"

Da düt' è la propósta bëgn laldada;
Chiamó na òta scomëncia l jůc dĕ véra,
Mò còi feris e mórt' l'án impiantada,
Kĕ zënza aiůt e defèža è iló per téra;
Chiès e córp plů dĕ dòi cënt prëš abinen,
Con kël bůr jůc ki půri mórt' scintinen.

L comandant, l pròs Bracon, vëgn dĕ Fodara
Dṓ avëi paré in malóra l rèst dĕ Chiadůra;
Ël vëgn sůn só chiaval ed atri para;
Sporoman val per këla gran largůra,
Růva, l chiaval důt mól, sůn këla plaza,
K'è dal jůc indiaolé agiada e důt paza.

L Bracon vèga dan ël la gran vergògna;
Ël chiara dī e nĕ pó crëi kël k'ël vèga:
I sů t'infamia straòt' scèkĕ tĕ rògna,
Kĕ nĕ pó èster lavada mai con èga,
Mò mësa gni còl fér lorënt boržada,
Šĕ l'infetazion dës èster levada.

Batalia á l bon Bracon tra d'ël plů důra,
Plů ria da davagnè kĕ la ria véra
Vënta con ki d'Ampëz e dĕ Chiadůra,
Bëgn k'ëla sibĕ stada plů kĕ chiéra;
Mò calmé só sën digel solamënter:
"Vergognůš, sů i jonëdli snèl keš mënter!"

I Maròi l gran tórt fat dad ëi capësci;
Al Bracon, kĕ pé l'angiol dĕ vendëta,
Zënza dī sĕ pensé stimi e obedësci
Per èster l plů gran òm dĕ la bakëta;
Da pért lascé l kidlè i chiapī sĕ lévi,
Per i dešonorá injonedlá stévi.