Pagina:Stóries e chiánties ladines.djvu/77

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

69

I onòrz fégi spó ai mórt' dĕ conveniënza,
I sepolëš důt' cant' tĕ la planůra,
Talian' e Ladins zënza desfarënza;
Fenida důt incërc la sepoltůra
Onorëii i mórt' chiamó con trëi sbarades,
Kĕ rendenëš dai crëp con gran tonades.

Fóra per Val sen vëgn indṓ l'armada;
L Bracon sůl bèl chiaval, kël va danfóra,
I Maròi dṓ con cīra consolada;
N vèdl tambůr sona Tita da Fordora;
Chiantan, cigan al Plan růvi da sëra;
Feni ái la véra t'ostëria a la Stëra.

Véra crodèla e bůrta è këla stada,
Mò plů bůrtes chiamó è les conšeguënzes.
Dṓ këla véra trés è la valada
Da bůr signái, da strabůrtes potënzes
Vižitada con gran dan dĕ ki pasa
E sů la noet sĕ fida a tórt troe masa.

N iágher vestí dĕ vërt da noet scorënta
Gonót t'a Támers vèga ki s'infida
A traversé la mont rica dĕ mënta,
Scèc fageṓ zënza pòra n cér vèdl Brida
Na òta k'ël gī a chiamůrč dĕ contrabándo,
Mesan skivè per këš l tëmp d'érgobándo.

L Brida, n'iadĕ revè pró na chiaşòta,
Al apëna fat fůc tĕ këla bérchia
Per sĕ scialdé tĕ këla ůtia důt ròta,
- La sgnápa ál mèfo dër t'la man k'ël chiérchia -
N šešůr aldel scèc důt gis in revina
E k'ël gnis dĕ ki crëp na gran levina.