Rimes Ladines/17

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
Pensirz sůn Piz dĕ Boá

../16 ../18 IncludiIntestazione 20 febbraio 2021 50% Da definire

16 18
[p. 72 modifica]


Per queš baš sant sůn tů slèf santʼ
In queš momë́nt solènʼ mpermë́ti
Dĕ fa lʼ orëi dĕ Dī e dʼ i santʼ,
Sòt tůa custodia a quëš mĕ më́ti.

Mi joramë́nt sinçī́r tĕ plége,
Iʼ l vèghʼ da to cignè, ëla santa;
Contë́nta al cīl scèquĕ i bonʼ fége
Tʼ en vas, olá quʼ “Te Deum” důtʼ chanta.


Pensirz sůn Piz dĕ Boá.


Òs soperbons inscíquʼ paons,
Lascèdʼ quël bůr pichè bèl snèl!
Credèmʼ, nĕ sès quĕ půri ormons,
Magári quʼ ès val pů dʼ cervèl.

Quiló gnidʼ sů, incërc charèdʼ,
E iʼ sa segů, quĕ ves plaquès
Scèquʼ lʼ amaré fége dan dal mèdʼ;
Gnidĕ e fagèdʼ chi quĕ mesès!

Òs avarons e sbordonons,
Ůš groš lascèdĕ, oš or e argënt
Scognů tĕ cases e bordons,
Lascèdĕ oš gru̥m bëgn quʼ liciorë́nt!

Quiló gnidʼ sů sůn queš bèl col
E la riquëza comtemplèdʼ
Dĕ noš signor; despó sĕ pol
Chamó, quʼ lascès oš viz, credèdʼ!

Ed òs machá dĕ rī pensirz,
Dĕ rīs azions, dĕ bůr pichà,
Plů stlètʼ chamó quĕ tirz, 1
Òs důtʼ del plů bůr mal tachá:

Quiló gnidʼ sů sůn queš bèl piz,
Injonedlá la santitè
Quĕ Dī desmòstra tʼ vigni piz
Amèdĕ e no quël bůr pichè!

Òs invidiůš dĕ vigni bëgn
Tůt fora quël quĕ toca ad os,
Oš mormoré dà dër rī sëgn,
Dal blòt stlafé ciafès la tos:

Quiló gnidʼ sů pro lʼ armonia,
Charèdʼ quĕ důt sĕ vëgne tan bèl,
Ignó dĕ mal nĕ vèghen nia,
Dĕ důtʼ òs cantʼ miů è vigni ocèl.

Mangions e důtʼ òs contentons,2
Dʼ oš vënter sòl bonʼ servidůs,
Inche òs dĕ porcaria boions
Scèque èsses groš da imparadůs,

Quiló gnidʼ sů, la modʼ razion
Podès odëi pro i pici ocī,
Pro i bī chamůrce tĕ quël valon,
Pro důtʼ quī ciůf sençirz e bī.

  1. Il tedesco Thier
  2. ingordo