Rimes Ladines/8

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
La chácia

../7 ../9 IncludiIntestazione 10 novembre 2019 50% Da definire

7 9
[p. 63 modifica]

La chácia.


Alò, alò, mitòns, im pè!
Gostèdʼ dër bëgn e dër asá!
Óš stlóp spó atíra sůl spinè,
lnche val torèdʼ pʼ r i masalá!

Alò, alò, mitòns, piòn ía!
La scoritè nĕ nes temòns;
Tĕ pë́gnes, tʼ pòce, tĕ sasaría
Inche scĕ tomòn, plů ri oròns.

Alò, alò, mitòns, chi mai?
Chodí charé a quiš sasòns?
Sů, sů bèI dërt con dër bon tai!
Degůnʼ nʼ a të́ma da pedròns.

Alò, alò, mitòns, bèI snèl!
Les pízes vèghen sdlominán;
Charé nʼ charèdĕ a quël ocèl!
Té salvergíns lasciòns pa gian.

Alò, alò, mitòns, alʼ alt!
Infré quʼ arès bëgn ůš chalzá
Torèdʼ la máza col bon tlalt,
Pestèdʼ tʼ la dlácia bëgn sʼ gorá!

Da hísca sī fat nóš stradòn
In sů per queš parëi dlacé!
Charèdʼ in sů, mai vérs l valòn,
Scʼ nʼ orès jů per l dlacion tacé1.

Bī quītʼ, bī quītʼ, mitòns, sentès2!
Palsé mesòns e conšidʼ rè;

Lʼ altë́za, quʼ on, comé odès,
Valgůnʼ quiló rů́a bëgn dʼ inrè.

Bī quītʼ, bī quītʼ, mitòns, palsèdʼ!
Lascèdʼ, quĕ l vënt incër nòs sòflʼ!
Queš gonfedé nĕ ves temèdʼ,
Quiló la fláscia e spó n bon sòfl!

Bī quīt, bī quītʼ, mitòns, bèl plan!
Odès iló sůn quël gran piz?
ËI pé n cogòl mo no ten plan -
N chamů́rce odès con cór dër spiz.

Bèl plan, bèl plan, mitòns, scoltèdʼ!
Francë́sc, Ošèp, lapró ʼchi Jan,
Òs gīs bèl plan sòt ia; charèdʼ,
Quʼ ël nʼ aldĕ óš var o sʼ3 vèghʼ fomán!

Trés plan, trés plan, mitòns, trés plan!
Revá quʼ sërès a i tra ia dĕ lá,
Vaghèdĕ I còlp bèl sëc e gran!
Toquès, èl dërt, scʼ no vë́gnel ca.

Tů, Víšo e Sépl, pů ma bī quītʼ!
Cofès4 quiló tʼ la bů́gea důtʼ!
Ëla è bèl vë́rda e zënza squitʼ,
Restòn bī nëtʼ e dër bī sůtʼ.

  1. cadere
  2. = senteda-ves
  3. = ves
  4. = cofede-ves