Cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer/2/contract da transport

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
../cumissiun

../procura IncludiIntestazione 29 giugno 2013 25% Da definire

2 - cumissiun 2 - procura

Sedeschavel titel: Il contract da transport

Art. 440

1 Transportadra da rauba è la persuna che surpiglia da transportar rauba cunter indemnisaziun. 2 Per il contract da transport vegnan applitgadas las prescripziuns davart il mandat, nun che las disposiziuns da quest titel cuntegnian insatge auter.

Art. 441

1 Il speditur sto inditgar exactamain al transportader da rauba l’adressa dal retschavider ed il lieu da la furniziun, il dumber, l’emballadi, il cuntegn ed il pais dals tocs da martganzia, il temp e la via da la furniziun sco er – en cas d’objects prezius – lur valur.

2 Ils donns che resultan tras la tralaschada u tras l’inexactadad d’ina tala indicaziun van a quint dal speditur.

Art. 442...Art. 443 1 Uschè ditg che la martganzia sa chatta anc en ils mauns dal transportader, ha il speditur il dretg da prender enavos la rauba, indemnisond il transportader per las expensas u per ils dischavantatgs che resultan tras quai, dentant cun las suandantas excepziuns:

1. sch’ina brev da martganzia è vegnida emessa dal speditur e

sche quella è vegnida surdada dal transportader da rauba al retschavider;

2. sch’il speditur ha survegnì ina quittanza dal transportader da

rauba e sch’el na po betg pli returnar quella;

3. sch’il transportader da rauba ha tramess al retschavider in’annunzia en scrit che la rauba saja arrivada e ch’ella possia

vegnir retratga;

4. sch’il retschavider ha pretendì la consegna da la rauba, suenter

che quella è arrivada al lieu da destinaziun.

2 En quests cas ha il transportader da rauba d’observar unicamain las instrucziuns dal retschavider; el è dentant obligà da far quai mo, sch’il speditur è sa laschà dar ina quittanza, sche la rauba n’è anc betg arrivada al lieu da destinaziun e sche questa quittanza è vegnida tramessa al retschavider.

Art. 444

1 Sche la martganzia na vegn betg acceptada ubain sche las pretensiuns ch’èn colliadas cun questa martganzia na vegnan betg pajadas ubain sch’il retschavider na po betg vegnir eruì, ha il transportader da rauba da communitgar quai al speditur e da tegnair en salv la martganzia en il fratemp sin donn e cust dal speditur u da la depositar tar ina terza persuna.

2 Sch’i na vegn betg disponì da la martganzia entaifer in temp che correspunda a las circumstanzas, e quai ni dal speditur ni dal retschavider, po il transportader da rauba laschar vender la martganzia – sco in cumissiunari – a favur da quella persuna che ha il dretg dal retgav e cun l’agid da l’uffizi ch’è cumpetent al lieu, nua che la martganzia sa chatta.

3. Dretg da disponer da la rauba transportada II. Posiziun dal transportader da rauba 1. Tractament da la martganzia a. Procedura en cas d’impediments da la furniziun Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer 173 220

Art. 445

1 Sche la martganzia è en privel d’ir svelt en malura u sche sia valur presumtiva na cuvra betg ils custs ch’èn colliads cun tala, ha il transportader da rauba da laschar constatar quests fatgs immediatamain ed uffizialmain; el po laschar vender la martganzia da medema maniera sco en cas dals impediments da la furniziun.

2 Uschenavant sco pussaivel ston las partidas participadas vegnir infurmadas ch’igl è vegnì ordinà da vender la martganzia.

Art. 446

Exequind las cumpetenzas concernent il tractament da la martganzia ha il transportader da rauba da mantegnair il meglier pussaivel ils interess dal proprietari, ed el è responsabel d’indemnisar ils donns che resultan tras sia culpa.

Art. 447

1 Sch’ina martganzia è ida a perder u en malura, ha il transportader da rauba d’indemnisar l’entira valur, nun ch’el possia cumprovar che la martganzia saja ida a perder u en malura pervia da la natira da la chaussa ubain pervia d’ina culpa u pervia d’ina ordinaziun dal speditur u dal retschavider ubain possia vegnir attribuida a circumstanzas che n’hajan betg pudì vegnir evitadas d’in transportader che fa sia chaussa cun premura e cun quità.

2 Sco culpa dal speditur stoi vegnir considerà, sch’el n’ha betg infurmà il transportader da rauba davart la valur spezialmain gronda da la martganzia. 3 Cunvegnas, tenor las qualas i sto vegnir indemnisà in interess che surpassa la valur cumplaina u tenor las qualas i sto vegnir indemnisà main che la valur cumplaina, restan resalvadas.

Art. 448

1 Sut las medemas premissas e cun las medemas resalvas sco en cas da la perdita da la martganzia è il transportader da rauba responsabel per tut ils donns che vegnan chaschunads, sche la martganzia vegn consegnada cun retard u sch’ella è donnegiada u sch’ella è ida per part en malura.

2 Senza ina cunvegna speziala na poi betg vegnir pretendì ina indemnisaziun pli gronda che quella per ina perdita cumpletta. b. Vendita c. Responsabladad 2. Responsabladad dal transportader da rauba a. Martganzia ida a perder u en malura b. Martganzia furnida cun retard, martganzia donnegiada, martganzia ida per part en malura Dretg d’obligaziuns 174 220

Art. 449

Il transportader da rauba è responsabel per tut ils accidents e per tut ils sbagls che capitan sin il transport surpiglià, saja quai ch’el haja fatg sez il transport fin a la fin ubain ch’el l’haja laschà far d’in auter transportader da rauba, cun resalva dal regress sin il transportader da rauba, al qual el ha surdà la martganzia.

Art. 450

Il transportader da rauba ha d’annunziar al retschavider immediatamain che la martganzia saja arrivada.

Art. 451

1 Sch’il retschavider contesta la pretensiun ch’è colliada cun la martganzia, po el pretender la consegna mo, sch’el ha deposità uffizialmain l’import dispitaivel.

2 Areguard il dretg da retenziun dal transportader da rauba remplazza quest import la martganzia.

Art. 452

1 Sche la martganzia vegn acceptada senza resalvas e sch’ils custs da transport vegnan pajads, extinguan tut las pretensiuns vers il transportader da rauba, cun excepziun dals cas d’engion intenziunà e da greva negligientscha.

2 Ultra da quai resta il transportader da rauba responsabel per donns che n’èn betg vesaivels exteriuramain, sch’il retschavider chatta tals entaifer il temp, durant il qual el ha – tenor las circumstanzas – pudì far l’examinaziun u durant il qual i po vegnir pretendì dad el da far l’examinaziun, e sch’el communitgescha ils donns al transportader da rauba immediatamain suenter ch’els èn vegnids chattads. 3 Questa communicaziun sto dentant vegnir fatga il pli tard 8 dis suenter la consegna da la martganzia.

Art. 453

1 En tut ils cas da dispita po l’uffizi ch’è cumpetent al lieu, nua che la martganzia sa chatta, ordinar – sin dumonda d’ina da las duas partidas – che la martganzia vegnia depositada en ils mauns d’ina terza persuna u – suenter avair constatà ses stadi – ch’ella vegnia vendida. 2 La vendita po vegnir evitada, sche l’import da tut las pretensiuns ch’èn colliadas apparentamain cun la martganzia vegn pajà u deposità. c. Responsabladad per il transportader intermediar da rauba 3. Obligaziun d’annunzia 4. Dretg da retenziun 5. Extincziun da las pretensiuns e da la responsabladad 6. Procedura Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer 175 220

Art. 454

1 Ils plants d’indemnisaziun cunter il transportader da rauba suranneschan suenter 1 onn, e quai a partir dal di che la martganzia avess stuì vegnir consegnada, en cas che la martganzia è ida en malura, è ida a perder u è vegnida consegnada cun retard, ed a partir dal di che la martganzia è vegnida surdada al retschavider, en cas che la martganzia è donnegiada.

2 Il retschavider u il speditur po adina far valair ses dretgs sin via da l’objecziun, uschenavant ch’el ha reclamà entaifer 1 onn ed uschenavant ch’il dretg n’è betg scadì, perquai che la martganzia è vegnida acceptada.

3 Resalvads restan ils cas d’engion e da greva negligientscha dal transportader da rauba.

Art. 455

1 Instituziuns da transport che dovran ina permissiun dal stadi n’èn betg autorisadas d’excluder u da restrenscher gia ordavant per lur avantatg l’applicaziun da las disposiziuns legalas davart la responsabladad dal transportader da rauba tras ina cunvegna speziala u tras reglaments.

2 Resalvadas restan dentant disposiziuns divergentas dal contract ch’èn decleradas per admissiblas en quest titel.

3 Las prescripziuns spezialas per contracts da transport da furnituras postalas, da las viafiers e dals bastiments a vapur restan resalvadas.221

Art. 456

1 In transportader da rauba u in speditur che sa serva d’ina instituziun da transport publica per exequir in transport ch’el ha surpiglià ubain che cooperescha tar l’execuziun d’in transport ch’è vegnì surpiglià d’ina tala instituziun, è suttamess a las disposiziuns spezialas davart il traffic da martganzia che valan per questa instituziun.

2 Cunvegnas divergentas tranter il transportader da rauba u il speditur ed il mandant restan dentant resalvadas.

3 Quest artitgel n’è betg applitgabel per transports al domicil (per camiunists). 221 Versiun tenor la cifra II 2 da l’agiunta a la Lescha da posta dals 17 da december 2010, en vigur dapi il 1. d’october 2012 (CULF 2012 4993; Fegl uffizial federal 2009 I 5181) 7. Surannaziun dals plants d’indemnisaziun C. Instituziuns da transport concessiunadas e statalas D. Cooperaziun d’ina instituziun da transport publica Dretg d’obligaziuns 176 220

Art. 457

Il speditur che sa serva d’ina instituziun da transport publica per exequir ses contract na po betg refusar sia responsabladad pervia da mancanza d’in regress, sch’el è sez la culpa da la perdita dal regress.