Cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer/2/societad anonima

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
../societad commanditara

IncludiIntestazione 29 giugno 2013 25% Da definire

2 - societad commanditara

Ventgasisavel titel:248 La societad anonima

Emprim chapitel: Disposiziuns generalas

Art. 620

1 La societad anonima è ina societad cun atgna firma; ses chapital è determinà gia ordavant (chapital d’aczias249) ed è dividì en summas parzialas (aczias), e per sias obligaziuns stat buna mo la facultad da la societad.

2 Ils acziunaris èn obligads mo a las prestaziuns statutaras e n’èn betg responsabels persunalmain per las obligaziuns da la societad. 3 La societad anonima po vegnir fundada er per intents betg economics.

Art. 621 250

Il chapital d’aczias sto importar almain 100 000 francs.

Art. 622

1 I dat aczias al num ed aczias al possessur. Aczias ch’èn vegnidas emessas sco vaglias contabilisadas tenor la Lescha davart las vaglias contabilisadas dals 3 d’october 2008251 vegnan concepidas dal dretg d’aczias sco aczias al num u sco aczias al possessur.252

2 Tuttas duas spezias d’aczias pon exister ina sper l’autra en ina proporziun che vegn determinada dals statuts.

3 Ils statuts pon prevair che las aczias al num duajan u dastgian vegnir convertidas pli tard en aczias al possessur u che aczias al possessur dastgan vegnir convertidas pli tard en aczias al num.

4 La valur nominala da l’aczia sto importar almain 1 rap.253 5 Ils titels da las aczias ston vegnir suttascrits d’almain in commember dal cussegl d’administraziun254. La societad po decider che er aczias 248 Vesair er las disposiziuns finalas tar quest titel a la fin dal DO 249 Expressiun tenor la cifra II 1 da la LF dals 4 d’october 1991, en vigur dapi il 1. da fanadur 1992 (CULF 1992 733; Fegl uffizial federal 1983 II 745); questa midada è resguardada en l’entir relasch 250 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 4 d’october 1991, en vigur dapi il 1. da fanadur 1992 (CULF 1992 733; Fegl uffizial federal 1983 II 745) 251 CS 957.1 252 Versiun tenor la cifra 3 da l’agiunta a la LF davart las vaglias contabilisadas dals 3 d’october 2008, en vigur dapi il 1. da schaner 2010 (CULF 2009 3577; Fegl federal uffizial 2006 9315) 253 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 15 da december 2000, en vigur dapi il 1. da matg 2001 (CULF 2001 1047; Fegl uffizial federal 2000 4337 cifra 2.2.1 5501) 254 Expressiun tenor la cifra II 3 da la LF dals 4 d’october 1991, en vigur dapi il 1. da fanadur 1992 (CULF 1992 733; Fegl uffizial federal 1983 II 745); questa midada è resguardada en l’entir relasch A. Noziun B. Chapital minimal C. Aczias I. Spezias Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer 219 220 che vegnan emessas en grond dumber stoppian purtar almain ina suttascripziun ch’è scritta cun agen maun.

Art. 623

1 Tras ina midada dals statuts ha la radunanza generala il dretg da divider las aczias en talas d’ina valur nominala pli pitschna u da reunir ellas en talas d’ina valur nominala pli gronda, premess ch’il chapital d’aczias restia il medem.

2 La reuniun dad aczias sto vegnir approvada da l’acziunari.

Art. 624

1 Las aczias dastgan vegnir emessas mo per la valur nominala u per in import pli aut che la valur nominala. Resalvada resta l’emissiun da novas aczias ch’èn destinadas a remplazzar aczias annulladas. 2–3 ... 255

Art. 625 256

Ina societad anonima po vegnir fundada dad ina u da pliras persunas natiralas u giuridicas ubain dad autras societads commerzialas.

Art. 626 257

Ils statuts ston cuntegnair disposiziuns davart:

1. la firma e la sedia da la societad;
2. l’intent da la societad;
3. l’autezza dal chapital d’aczias e l’import dals apports prestads;
4. il dumber, la valur nominala e la spezia da las aczias;
5. la convocaziun da la radunanza generala ed il dretg da votar

dals acziunaris;

6. ils organs per l’administraziun e per la revisiun;
7. la furma, tenor la quala las communicaziuns da la societad

ston vegnir fatgas. 255 Abolì tras la cifra I da la LF dals 4 d’october 1991 (CULF 1992 733; Fegl uffizial federal 1983 II 745) 256 Versiun tenor la cifra I 3 da la LF dals 16 da december 2005 (dretg da ScRL sco er adattaziuns en il dretg d’aczias, en il dretg d’associaziun, en il dretg dal register da commerzi ed en il dretg da firmas), en vigur dapi il 1. da schaner 2008 (CULF 2007 4791 4839; Fegl uffizial federal 2002 3148, 2004 3969) 257 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 4 d’october 1991, en vigur dapi il 1. da fanadur 1992 (CULF 1992 733; Fegl uffizial federal 1983 II 745) II. Divisiun e reuniun III. Import d’emissiun D. Acziunaris E. Statuts I. Disposiziuns prescrittas da la lescha Dretg d’obligaziuns 220 220

Art. 627258

Per esser liantas ston esser fixadas en ils statuts disposiziuns davart:

1. la midada dals statuts, uschenavant ch’els divergeschan da las

disposiziuns legalas;

2. il pajament da tantiemas;
3. la garanzia da tschains da construcziun;
4. la limitaziun da la durada da la societad;
5. ils chastis convenziunals, en cas che l’apport na vegn betg prestà a temp;
6. l’augment dal chapital approvà e l’augment dal chapital cundiziunà;
7. l’admissiun da la conversiun d’aczias al num en aczias al possessur e viceversa;
8. la restricziun da la transferibilitad d’aczias al num;
9. ils privilegis da singulas categorias d’aczias, ils certificats da

participaziun, ils certificats da giudida e la concessiun d’avantatgs spezials;

10. la limitaziun dal dretg da votar dals acziunaris e da lur dretg

da sa laschar represchentar;

11. ils cas che n’èn betg previs en la lescha, en ils quals la radunanza generala po concluder mo cun maioritad qualifitgada;
12. l’autorisaziun da transferir la gestiun a singuls commembers

dal cussegl d’administraziun u a terzas persunas;

13. l’organisaziun e las incumbensas dal post da revisiun, sche

questas disposiziuns surpassan las prescripziuns legalas.

14.259 la pussaivladad da transfurmar aczias emessas en ina furma

en in’autra furma e la repartiziun dals custs che quai chaschuna, tant enavant ch’ellas devieschan da las directivas da la Lescha davart las vaglias contabilisadas dals 3 d’october 2008260. 258 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 4 d’october 1991, en vigur dapi il 1. da fanadur 1992 (CULF 1992 733; Fegl uffizial federal 1983 II 745) 259 Integrà tras la cifra 3 da la LF davart las vaglias contabilisadas dals 3 d’october 2008, en vigur dapi il 1. da schaner 2010 (CULF 2009 3577; Fegl uffizial federal 2006 9315) 260 CS 957.1 II. Ulteriuras disposiziuns 1. En general Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer 221 220

Art. 628

1 Sche l’acziunari fa in apport en natiralias, ston ils statuts inditgar l’object e la valitaziun da quest apport sco er il num da l’apportader e las aczias che vegnan attribuidas ad el.262

2 Sche la societad surpiglia u ha l’intenziun da surpigliar valurs da facultad dals acziunars u d’ina persuna che stat en ina stretga relaziun cun quels, ston ils statuts inditgar l’object, il num da l’alienader e la cuntraprestaziun da la societad.263

3 Sch’i vegnan fixads avantatgs spezials a chaschun da la fundaziun a favur dals fundaturs u d’autras persunas, ston ils statuts menziunar il num da las persunas favurisadas, ed il cuntegn e la valur da l’avantatg concedì ston vegnir designads exactamain.

4 Suenter 10 onns po la radunanza generala abolir disposiziuns statutaras davart apports en natiralias u davart surpigliadas da bains. Disposiziuns davart surpigliadas da bains pon er vegnir abolidas, sche la societad renunzia definitivamain a talas surpigliadas.264 265

Art. 629 266

1 La societad vegn constituida cun in document public, en il qual ils fundaturs decleran da constituir ina societad anonima, determineschan ils statuts e nomineschan ils organs.

2 En quest act da constituziun suttascrivan ils fundaturs las aczias e constateschan:

1. che tut las aczias èn vegnidas suttascrittas en moda valaivla;
2. ch’ils apports empermess correspundan a l’entir import

d’emissiun;

3. ch’ils apports èn vegnids fatgs tenor las pretensiuns legalas e

statutaras. 261 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 4 d’october 1991, en vigur dapi il 1. da fanadur 1992 (CULF 1992 733; Fegl uffizial federal 1983 II 745) 262 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 4 d’october 1991, en vigur dapi il 1. da fanadur 1992 (CULF 1992 733; Fegl uffizial federal 1983 II 745) 263 Versiun tenor la cifra I 3 da la LF dals 16 da december 2005 (dretg da ScRL sco er adattaziuns en il dretg d’aczias, en il dretg d’associaziun, en il dretg dal register da commerzi ed en il dretg da firmas), en vigur dapi il 1. da schaner 2008 (CULF 2007 4791 4839; Fegl uffizial federal 2002 3148, 2004 3969) 264 Integrà la segunda frasa tras la cifra I 3 da la LF dals 16 da december 2005 (dretg da ScRL sco er adattaziuns en il dretg d’aczias, en il dretg d’associaziun, en il dretg dal register da commerzi ed en il dretg da firmas), en vigur dapi il 1. da schaner 2008 (CULF 2007 4791 4839; Fegl uffizial federal 2002 3148, 2004 3969) 265 Integrà tras la cifra I da la LF dals 4 d’october 1991, en vigur dapi il 1. da fanadur 1992 (CULF 1992 733; Fegl uffizial federal 1983 II 745) 266 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 4 d’october 1991, en vigur dapi il 1. da fanadur 1992 (CULF 1992 733; Fegl uffizial federal 1983 II 745) 2. En spezial: apports en natiralias, surpigliadas da bains, avantatgs spezials261 F. Fundaziun I. Act da constituziun 1. Cuntegn Dretg d’obligaziuns 222 220

Art. 630 267

Per esser valaivla sto la suttascripziun cuntegnair:

1. l’indicaziun dal dumber, da la valur nominala, da la spezia, da

la categoria e da l’import d’emissiun da las aczias;

2. in’obligaziun nuncundiziunada da prestar in apport che correspunda a l’import d’emissiun.

Art. 631 268

1 En l’act da constituziun sto il funcziunari da documentaziun numnar tut ils singuls mussaments concernent la fundaziun e confermar che quels sajan stads avant maun ad el sco er als fundaturs.

2 A l’act da constituziun ston vegnir agiuntads ils suandants documents:

1. ils statuts;
2. il rapport da fundaziun;
3. la conferma da controlla;
4. la conferma ch’ils apports en daners sajan vegnids deponids;
5. ils contracts d’apports en natiralias;
6. ils contracts davart la surpigliada da bains ch’èn gia avant

maun.

Art. 632 269

1 Cur che la societad vegn constituida, ston ils sutsegnaders avair prestà almain 20 pertschient da la valur nominala da mintga aczia.

2 En mintga cas ston ils apports prestads importar almain 50 000 francs. 267 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 4 d’october 1991, en vigur dapi il 1. da fanadur 1992 (CULF 1992 733; Fegl uffizial federal 1983 II 745) 268 Versiun tenor la cifra I 3 da la LF dals 16 da december 2005 (dretg da ScRL sco er adattaziuns en il dretg d’aczias, en il dretg d’associaziun, en il dretg dal register da commerzi ed en il dretg da firmas), en vigur dapi il 1. da schaner 2008 (CULF 2007 4791 4839; Fegl uffizial federal 2002 3148, 2004 3969) 269 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 4 d’october 1991, en vigur dapi il 1. da fanadur 1992 (CULF 1992 733; Fegl uffizial federal 1983 II 745) 2. Suttascripziun d’aczias II. Mussaments III. Apports 1. Apport minimal Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer 223 220

Art. 633 270

1 Apport en daners ston vegnir deponids tar in institut ch’è suttamess a la Lescha federala dals 8 da november 1934271 davart las bancas e cassas da spargn e ston star exclusivamain a disposiziun da la societad.

2 L’institut dat liber quest import pir, cur che la societad è inscritta en il register da commerzi.

Art. 634272

Ils apports en natiralias valan mo alura sco garanzia, sche: 1. els vegnan prestads sin basa d’in contract d’apports en natiralias en scrit u sin basa d’in contract d’apports en natiralias ch’è documentà publicamain;

2. la societad po – suenter sia inscripziun en il register da commerzi – disponer immediatamain da quests apports sco proprietaria u survegn in dretg nuncundiziunà ch’ils apports vegnian inscrits en il register funsil; 3. igl è avant maun in rapport da fundaziun cun ina conferma da controlla.

Art. 634a273

1 Il cussegl d’administraziun decida, sch’i ston vegnir prestads apports posteriurs sin aczias che n’èn betg liberadas cumplainamain.

2 La prestaziun posteriura po vegnir fatga en daners, tras in apport en natiralias u tras ina cumpensaziun. Art. 635274 En in rapport en scrit rendan ils fundaturs quint davart: 1. la spezia ed il stadi d’apports en natiralias u da surpigliadas da bains e l’adequatezza da la valitaziun; 2. l’existenza e la cumpensabladad dal debit; 3. ils motivs e l’adequatezza d’avantatgs spezials a favur da fundaturs u d’autras persunas. 270 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 4 d’october 1991, en vigur dapi il 1. da fanadur 1992 (CULF 1992 733; Fegl uffizial federal 1983 II 745) 271 CS 952.0 272 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 4 d’october 1991, en vigur dapi il 1. da fanadur 1992 (CULF 1992 733; Fegl uffizial federal 1983 II 745) 273 Integrà tras la cifra I da la LF dals 4 d’october 1991, en vigur dapi il 1. da fanadur 1992 (CULF 1992 733; Fegl uffizial federal 1983 II 745) 274 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 4 d’october 1991, en vigur dapi il 1. da fanadur 1992 (CULF 1992 733; Fegl uffizial federal 1983 II 745) 2. Prestaziun dals apports a. Pajaments b. Apports en natiralias c. Prestaziun posteriura 3. Controlla dals apports a. Rapport da fundaziun Dretg d’obligaziuns 224 220

Art. 635a 275 In revisur admess controllescha il rapport da fundaziun e conferma en scrit che quest rapport saja cumplet e correct.

Art. 636–639 276

Art. 640 277

La societad sto vegnir inscritta en il register da commerzi da quel lieu, nua ch’ella ha sia sedia.

Art. 641278 Las filialas ston vegnir inscrittas en il register da commerzi da quel lieu, nua ch’ellas sa chattan.

Art. 642279

L’object dals apports en natiralias e las aczias che vegnan emessas per quests apports, l’object da las surpigliadas da bains e la cuntraprestaziun da la societad sco er il cuntegn e la valur dals avantatgs spezials ston vegnir inscrits en il register da commerzi. 275 Integrà tras la cifra I da la LF dals 4 d’october 1991 (CULF 1992 733; Fegl uffizial federal 1983 II 745); versiun tenor la cifra I 3 da la LF dals 16 da december 2005 (dretg da ScRL sco er adattaziuns en il dretg d’aczias, en il dretg d’associaziun, en il dretg dal register da commerzi ed en il dretg da firmas), en vigur dapi il 1. da schaner 2008 (CULF 2007 4791 4839; Fegl uffizial federal 2002 3148, 2004 3969) 276 Abolì tras la cifra I da la LF dals 4 d’october 1991 (CULF 1992 733; Fegl uffizial federal 1983 II 745) 277 Versiun tenor la cifra I 3 da la LF dals 16 da december 2005 (dretg da ScRL sco er adattaziuns en il dretg d’aczias, en il dretg d’associaziun, en il dretg dal register da commerzi ed en il dretg da firmas), en vigur dapi il 1. da schaner 2008 (CULF 2007 4791 4839; Fegl uffizial federal 2002 3148, 2004 3969) 278 Versiun tenor la cifra I 3 da la LF dals 16 da december 2005 (dretg da ScRL sco er adattaziuns en il dretg d’aczias, en il dretg d’associaziun, en il dretg dal register da commerzi ed en il dretg da firmas), en vigur dapi il 1. da schaner 2008 (CULF 2007 4791 4839; Fegl uffizial federal 2002 3148, 2004 3969) 279 Versiun tenor la cifra I 3 da la LF dals 16 da december 2005 (dretg da ScRL sco er adattaziuns en il dretg d’aczias, en il dretg d’associaziun, en il dretg dal register da commerzi ed en il dretg da firmas), en vigur dapi il 1. da schaner 2008 (CULF 2007 4791 4839; Fegl uffizial federal 2002 3148, 2004 3969) b. Conferma da la controlla G. Inscripziun en il register da commerzi I. Societad II. Filialas III. Apports en natiralias, surpigliadas da bains, avantatgs spezials Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer 225 220

Art. 643

1 La societad survegn la persunalitad giuridica pir cun l’inscripziun en il register da commerzi.

2 Tras l’inscripziun vegn la persunalitad giuridica acquistada er, sche las premissas per l’inscripziun n’eran effectivamain betg ademplidas.

3 Sche prescripziuns legalas u statutaras èn dentant vegnidas violadas a chaschun da la fundaziun e sch’ils interess da crediturs u d’acziunaris èn vegnids periclitads u violads considerablamain tras quai, po il derschader ordinar la dissoluziun da la societad sin dumonda da tals crediturs u acziunaris. ...281

4 Il dretg da purtar plant extingua, sch’il plant na vegn betg inoltrà il pli tard 3 mais suenter la publicaziun en il Fegl uffizial svizzer da commerzi.

Art. 644

1 Las aczias ch’èn vegnidas emessas avant l’inscripziun da la societad èn nunvalaivlas; las obligaziuns che resultan tras la suttascripziun d’aczias restan percunter intactas.

2 Tgi che emetta aczias avant l’inscripziun, è responsabel per tut ils donns che resultan tras quai.