Pagina:Rimes Ladines.djvu/76

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

— 74 —

Scèqu' l'Orco sporomès per Chalbonáres;
Les nī́ores fòsces vëgne per vigni risa
Jů da quī crëp con baš a la nevicia
Tan frëit e salvergin, qu' ëla sĕ sgricia.

Da la Plī da Fodòm vëgne quëla sëra
L viadú con compagnia ligra e contë́nta;
Na lu̥m impiada fége la vèce dĕ stëra,
Sů per la mont sen vëgni zënza stë́nta;
Revá sů insȯm impë́ii n'atra chandë́ra,
Les bózes mini da la bocha strënta,
Mo dĕ dër vin da osti bëgn fin implides;
Bëgn toš inquina al fonz èles arsides.

"Gnidĕ prëš do", dige şëgn l viadú; "dan fóra
Vai bèl plan; stèdĕ zënza tëma e pòra!
Mĕ pérdĕ tĕ quiš coi nĕ gi in malora
Nĕ poi; i' son pasé quiló a vign'ora,
Sůn vigni zòp pesté à mia sora
Dĕ noet dal dì, 'chi da doman adora;
Mo quiló dī nĕ stèdĕ, do mia pèdia
Gnidʼ toš, qu' inců les strīs fége la comèdia!"

L viadú n'a fat chamó vint paš dĕ strada,
Qu' ël vèga nia da lonce sů insȯm na costa
Sdlominan n dër bèl fůc, i da na odlada,
Pënsa dĕ gi a charé snèl bèl apósta,
Sī bëgn fat sī magari na matada,
Chi diao qu' ó da quël'ora quëla posta;
Inscíquĕ l giat quĕ bampa la soricia,
Val var a var e růa tĕ – la panicia.

D'impró dal fůc do n lëgn scognů na róda
D'ëles vèghel cër na mëşa sentades;
Nĕ credèdĕ pa qu' ëles mangiès broda!
Tenů sů fôl da noza y les derzades,