Pagina:Rimes Ladines.djvu/77

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

— 75 —

Quĕ l'oedl odova iló, fova a la moda,
Scèquĕ ròst, cu̥tles, bales, ciocolades,
Chér dĕ vigni sort, pu̥sl, lapró polë́ntes,
Fortáies, liágnes, té patůce qu' a crëie stë́ntes.

Chi mai minès? 'Chi l vin lapró n' falava;
Dĕ cu̥ce, dĕ blanc, dĕ důt' i paiš n'odóven,
Inquinna mai l Sciampagna cigidava
Tĕ dër bī got'; inche bira odëi podoven
Dĕ Pilsen, dĕ Vienna, qu' iló pasava
Tĕ bī gran' got' dĕ man in man; oroven
Frůt', pom, për, nůge, sošins, ůa, vigni ordůra
Fovel iló quĕ prodůge la natůra.

Noš viadú (fòssel pa mervȯia?) paróva
Incanté iló do quël lëgn e charava
Scèqu' n mat dĕ vigni vérs; ël nĕ savova
Chi di dĕ důt' quī cëis e sĕ pensava,
Qu' ël fòs ma n sȯn e ingian chèz qu' ël odova;
Mo d'atra pért odôl tlér e palpava,
Sů oedli, quĕ ê davért', odô les ëles
Fa důt' i vice e les matades tra ëles.

Důtes â dĕ bèl guant, vèdles e jònes;
Les pru̥mes portâ l fòsc, dĕ blanc vestides
Fô les atres, per n bal bèles e bones,
Con zandli, con cordèles bëgn fornides,
Lapró tel můs bèl cu̥cenes ad ones,
Mo per l plů (qui sa perchi?) scolorides;
I chavëis desliá gnî inquin'a chavidla,
Ël nĕ mancha plů nia quĕ quël qu' les stridla.

Orès savëi da olá qu' les salvergines
Fô? di ves l dige quël quĕ les conesciova,
L viadú scognú do l lëgn. Quëles chetines
Fôl dĕ La Val quĕ şëgn qu' ëles podova