Pagina:Vocabolario degli accademici della crusca 1623 - A.djvu/55

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search


. * ' ì g · , n 3. «Q;—· .%., À.,` È · $.,%A. IQ..,, `AAÈ. .,«-.,;: ,`.« ..-- .,`.»~`« ~ n JF J ,%.'% Y · ` ` V ‘ · ·‘ ' ` · " `éná * È ÈFVEIN ' [KiÈ”. ìI¢ E .,»·...«  " ` .

·  ‘;al§bb1;n;;fadmcm0,çp€rdu¢;nçU¤,¢j>§FI>¢¥*0¤i QI!  ì M m dd ,l m lì 1* F m çppgm§lmç 

· '°'ch“d ?¤ 1?% ç1«: F M ŕŕÈ?i>$ ÈůHò*,áI짷Qhqì ;? ,`=iv ìtqa· ·M;@¢l¥5n@··Ng¤$n;;¤<á51¤§¤¢ ^ ’ ’°%€$£c 3551;<à$ñ°5ì1g«z,á£mÈÈè'è*ánd.èmmc W: n ·};«¤2¤i=«¤g;ì·.«»¤¢«¢r«¤«·;¢¤¤g« ;;=¢**;¤=*@9** °*¤"$ ,§’a;,,?,,‘3 P1' r · 4 ’ ° * COI!'1·I¤ñà·9·SOI\0[$0- ·· c<z¤¤r¤¤ ¤¤r¤·<=¤¤n¤’¤°¤¤ u ¥°‘=* W ***°"‘5*°' · — MERFBRS`! n'*°!'°ND·^ SI` “ ` "'Q ` ' al `ta ' `¢·K¢13L( €¢d1 ¤31ñV9°¥*9U?F‘?'“!

 yclgçhç l;'lg1é0:;rgi;(-JH0 nd guadůgno. Ogg!P|È Cqmlmch  · eng?   
 r¤\¤¤*¢· ' ` ‘ T M _p g _ 4 , · ji cont:" c Pa 1jn;áìgQi9ç IIÀÈOFC! .m%¤`*¥9q9 3**}*) 4 . “

4 ' ^ F }§‘ Q;'} 'È,È'«· £gÈn£È aÀT§«m««;:; À:¥v¢:?idÈ¥¢¢gÈÀc:é ¤<>!·¤¤*>i**¤è°’*¤<>hÈ¢¤ŕŕ¤,¤*¤S€:1*’°'**!ç**FF2§“°”’§§*g€“Xl n nn

 ç #8  SP <ìr*1onivo lic 11md3T€V¤3CY£d€F?¤:ç . Sh%““‘ çF‘9·P"‘4'A*?èF°}[}n°1tÈ°1Bd;ttc tg `li P NE «
 E::nY;?indìr5n,cn0n f§r:ii,èòm'i0tìdìròÀì0Èì\'¢¤·  ·"B“"° °d°m'C ÈYM · af gç£ 39ì,È?$gf 2`e;i rnůirwrri Sii`  

' \ ,4 —·= · -' ` ,; .d·, ;¤x¤JOCARB· 1ucnn·qç,0,ç.J .,.` ¤- '· A È?È*Èì'°‘ì$;n}È?ñ§§"áF§§§`á’§I;¥ì’?n“ȧ§áì2€* «¥£Jl'; ! uc?€9*à*¢**¤}**r<=2¤§;ì*4?¤*n«¤2¤3*à*§1§*ug‘}"èP§m§;Ef1;1ìȧ°§ · *-4* "· V = ·· ‘(}__r5tc11· ug wu 0°l'1 £¢FQ €m0¤ ,091;;-, \ ·— ·*% + , · Èçgá?'E?LÈSQÈÈÈÈÈÈà%i:£'tOì$ÈÈÈÈ Ènà«:am?È«È«, §¤¤rd¤?¤¤=¤=¤¤*i’**¤¤¤·¤·¤h¢*’*·¤¤·¤¤¤<*<=ff<»s¤·*=¥*¤¢*° ****9 · ' E h;3 3£j;n,ì0j di dnrc È $13 ;*;·3F°:È?ág; ;g;nÈh$§ A;]:àlgç3ì;;“gf“;$á(Tql§;lçnut0 ñocolab ,«q“¢w [:mnç:$ 3c.. 5 fifffvfzì gváázìg ì:rè1£5i:«r¢. .1.Pcrfbì;ÈfnCir'10 · 9}è£:F'^VFÈilbá°FìF9d9u* m0i'¢€;.P“¥a ç°nVmv°çç1mn1ta’ç ` · · · I ,] rde·>r;mdx.El¤ ·1·3S·?·» B DWH: *€€· . _ ` , n , ·- mm dç}ùPàÈá?;áái?á`èfgììgxoliri,ñÈ yarnrpno d;1ll’:1ffc·- AP USA R E- § ¤ard§11° ñÈ>,1 plçc m[€¤t8FPQ¤F°; ¤f°U g?;?? t

yçb 6 ug; 1 Sancfì vc°gcnd0G1'¤0lt¤ gllflm (MOT COM- `f¢¥m0· 1.3:. fx:.«ìa:uI:,;*;'*'V* ;!"“`”"#';‘È;;' qgampágg. c CG'
 1 « ] , . p}  ,, p , ‘  · `\• •    · •di!• )    :m' ,1, ` P ?

- ;mc1«»1m Slrxchxçfèrp Son 3 Ma V} .. 1°»C H? , . ‘ !¤¤ì°;€l*|°' F?*>°P°*°*"*·"‘°¥“},; ` " ° Gv 7, `sìnv10cchimicis'a(ìì[nrquc11§-Èr·1<>·8·I·Hq¤3}€ ¤ f°¤¤· Z ; fh P°·°çìq In §1g"lñ°':g?hà`:,;g‘  ;;:gtf;ì:Q aggcìçìgò, do a1ç,çdifìmg il mgggaj·d;n:cn;0«&f¥ìf3nd0$ f D¤¤«\3m° BW ‘ · AÈ`»Y?vì,“l‘·;È‘T¤“`$’«,di?`A E èmw»`ma· n ¤1¤=i¤•1¤·¢f*<>ñ§¤i1᧤¤<>M#¤¤5 ¤.M*¤«, . á “ ` ' ·I£ i&‘I’¤1‘. ‘ · Hh*E*Y° l^FFI$^“¥' · — " · ` ' A E F I 6 FR F 7 MmE‘F°° Lam f‘w m fE F marfì BF F I S S 0 Add- da JH? CN- §È<?¤g¤¤¤¤9· 1-**** f??"""' ?'mñ“"' · ‘“§gE‘:"d0g€? çgtìf §È,;-gL“},,?§},‘,§È°°1§`§S’;>‘Z§`,· ;? 1_ìbè,· Peri- 50m,;r4·Libcr0ñ>irrò,¢5d:1’ñ10in1€n1b¤¤fF?<>· Cá>F;}· £

 W imm? ç' 'W.', "     · . T  E €m°€"'

‘ A h:;?’ $'°°°hé *'*g;ůég!****¤ fi $rg;m"çç' ` · ·. .- V i fl" Lfcalasù 1=nx ·rAm;· c._x FI ©· _ n * E c V ££g1?n;%;T;g:à§cÈcÈ’2ů2 aìriua-E Cnnn A F E I- A T 9- Spmmwcmo, mfondxmçnm 1.;::, ¤fF¤¤w· PalI’qu· çfáháiuůà k kñHè À èìmmh va ihnnnzinua —3;;,}3g1;ç(?pçì1cç cfndelfç i§çllc,ç d§u€}>13¤€¥G;€C¤1€10¥° JU' · *”`9*'°° ° ·r ' E br v;n¤.n<T'«m>1ai1c11a, la wc *7¤¢¤Z¢,¢“¤¤,¤È!¤¤¤,cv¤¤¢¤·d¤» = · lmçm P m () P gc angnn;1 dinnnzialoro , inìnn, A F F J! I GC E B E- Durc 1ŕFliZ10¤€· I·¤t·'f,W'.$’¢’(">"1'¥"P‘**Y*’» "I F’· 3F;n:n;ngg :;&ñ; È ccnl dì 1ì>Pra. águcl 1*1020 , d©¤’<=rá H""- BOW P*`°°F;*·7· Em: È **]°¥";** ”‘**]g?‘;’“;f° g¥ ““°z“á·' , ' n F .: *· - ` ' ' dipenfìeriòlinlììg¤e,han1x.0n10;in¤0 1 il .Cgg1ArC,€ A i1t.u·uuU0· ? . · · . ` f ‘* · , · · · U '«' n ui. . · . ( Jim . paffgu que] 0.E;1·1(;.;,7.F. mm1rlt0fnJ!’Ci1 JPY! 10 €> €q ·

   T Z 5:ůnŕz?g?1t2€rgg?<§ágì]§;n§?È%5ñ2ntcndg, Ni *11*2***9 ** Piiicé mi fh ;«:fiiSS@‘°;1P?"" È?}"' F Aì“b° mm?

‘#’?"'À".! '. ` ' · ' ` ` ' ch 1 " gg}; ;1hrp' Gpl gpdo afti ¤c. n wm c·n<:ut·}>;. . « A gigi L?fR ? %—?§f; f?;ix?€¥n ;?nerñ in 0rdin3nZ1P€¤` km- . ;F¥€i*Èg;á ?;1*Zì°¥‘È' lg;x”’”¥i > 'EF?" Sm E A . , ° ` È ` yd ‘ ' ,: rr, * `S’c ancn xrcrupcm;1 1¤ ces" azxqu yçm u°gcnu._¤-2

 • g‘·“"€'“s ‘$ŕ$;È·ì’Z8Àá‘Èff?ì;Ès`°»'2$'«Z’;ÈÈ2’?J«Èa1§‘?ìÈ áìÈx¤C Èf§(SEn. i mmm, ç11m¤¢%¤¤È*=€·È¤9¤¤*¤· . . ( ° H. 4

,1n. . ni; è ò t áf ii ( Amhrcib mjìgnig A F 1: ;_ ; rr; v ç. Che ,1,H]1ggc,1nd;1c<: ?;H'11Z1QI1C· L:1r.4f]Z: w. (@*7* 3 W nb ¢ H. .dm il mono fferri mghentb latin, · mm zn#ren.r.V;;_ 5,’[>;,;dy. E ;ppcgpnc}}ca mçg1ç0 [OCCQHCILn , mcuxmo nnc ìs; :r;% ò £ì Loŕoádç S PN [ pjacaççl feyrgycgop3I;;·cc01èJH]1It1uC,€gl1[10nL11 Cláll3PQ *

ñ nákù >;mh m m` dic mai barbie;  g·ò(Èè;;n0}·;1rç. là/gìrl5.Freg. Laprim€1c01np¤¤Z10nc fnlagrx`.

u’,xfE1cri;ix·:«.1bi0, ` . « á. é . ŕ ~ n : ’“° ""“°·° °F° °t ,6,,,,`,,Iy;i,«;i,;,i,;, · · · 1 1 lx · Lat, • AF FLITT0 add- Ppçndaffhzxonct lat·¢}fì7 · - _ ^ F Fu " ? ° “dd'd“ ?mÈç JA? ůiůvfcìcn ¢w«~~ ?B<>¤· 1>¤¤¢¤¤i:· Vmm ¢<>¤¢ ¤¤¤r¢°¤*R£}?m°**°* sh ůfn F'È""`I’Dm%m`·D“O gpuám :1 g' iůbè uçl chc dnrin· · fli::ì.lEn,63'·s·d0uerg1ihu0mìnipalIìdi,ca> mi r€¤d€¥¢;»= ' S3}.’§§?SáÈ“€fèìÈE2é§r£?frg·n?é a«na?«. «’1=« num. pm. M: ,.7. :~wgsh**,**" ‘°" ’“ ”°°° ‘À?” ““ 1ȧ"? P"` .` ’ ¤— * ` ~ 'dc} Af C;;nz·4· 5- Od;1r[0çc91‘ Q2.Ue virçùçi il mf- · >!·37· i- ÈÀÈÈ:»:Àìfì;;? f;g\ ;’Èà;?£ŕ;c? §0E§<?1!;n?€ ma È I%ç ¥01 i*~mìdiO Z1 lficfvìc, la dem Econdq ì’F1T(§;;hC9P fngataů Quando diciamo vol zo ;1fElat0,válc,a1ci\m0, lhn 2l.g1‘;•.;0; Lat, ?| [U3 mgr? kt cf t§?<;c· D?!l·Pul'g.gjVO JE}; ;; À;ç;; , A dwm’ ì1chcdiçiamQ ançhc S CAM; O, X'1 P1I[0: ,0 gun Cf ,1ny9 ,1n çqrrç am A ; . n . È - · V p.1ura çqu:1n oç¤]xe,aH·11:çp· ,

 ni }?N§T d· ?ÈŕHEá;ì·§ Fà: pmfìñiv. Rim- ann P- N · A F È I-; È I E} N E- ìD0lQxc,x0;;1;cnr<}?§ gag? Eìgggnu ,

m«mm=«ò«»1¤««m—«;«»«·«>¤¤¤¤m¤¤<>· M ‘*““”‘° ci «á"""°`“"“’?' ‘· ’2’§f '011 Q mf";. Eh.; È? · . m°I~¢¤¤b¢¤ç¤w=·=;ggx§gggggg;*;§gg°·c;§;'§?ìfá f: 1;È?;ůni;gÈZ:§ìi`ÀÈ;ñÈ1iÈi¤ÈÈ,'cìvg1.6j?.nn«m 1i ¤1·3¤:?¢`J*?' 'V'` *·, im- ’*"’°·¤- ·· I . — · `«’ È d` f lì 7 (Ya. uH1izicuc·SaIufì· «

 n   ., _ ì b E LO  mi yg rgmnqn 1?0 CI1Qil n amm !.¤¢ . .  
 ÈÀix? gLg:£·?;:}§;;§:;tìÈinì%?£ůingáncnçdifpvì }¤s· 1}%;* *1**á*J*·P°à¤h&§Y*d“°* dg:  b°]Z°"“"*' ’1*““’°* °*
 u'  ·· · ·_ Q1 ··  ·  canapa; z0ncc;100rçy ,  ,

miçmg ÈHÈS A gg V;" ; ^' §°Pì“**1’:"?d;"Z“r.I·“F· “J97’f'ì"’”· S‘G”’f°R' ì gg q rò ;?1cu¢1fug¢;0 :1tHn:e Iůiì·aPP;èiè1x:<ÈLnfcQdid0~ C°¤“?1“`”“°mF"‘ d°!g“md‘>c°°n‘1°mç°¤u'!1="l2m°mP°” ` ` u ?  %[]` Q là;} (lb §l'§1i1iZLll`é , eI a.;· un ente. ' T§|'lZ2;CC~I-'§·R]U€DZ3,C13POIlI a;·cg:dç,cç, ' gf fvg? á?;?}; In diei1ngi1h·:x1iAnao; doraf:cd gñìnm AF FLVITVWN E Vi" A "?"z¥’ sçn`Bñ` In qucñc cn" ` (ájìnèfì anche in pŕcnènBi<}. Fe; ¤}mçna; la paiìa il pgn mŕ; écgznènrnàoáe ììácègoáìhg g ñ i

  gu;,;}}; Cile Nd hir s :1C(]LuH3 P€\À¢‘fá%I;ìh     — < ¢m diué w1.([ì}’uòçò ln;. àrácénderhìgmm injcernjgrzcrh jnjèŕìf, 4 

A È?} 'LÈÈÈÈB n M-v· <>·J«¤¤<2r¤¤<*¤<;g· 2*:¤¤f·>**¤¢i·¤<*4.¤·=°~**·=•2·=¤¤·<’¤*¤.·- n ‘ j- _ Y ·· 5; ` I I- Rçdè ucidi Mç ma vfçmbn micjìgç. D1Pf€1C1t]5jC 1*;; pç:u·0n0, cczxcçmrono 1-€§1L|2IQ1‘I « |

  lgCŕu¢1¤C¤:~; $*¤h°g §**·;;€; :: ì g m dnm amncçhè G ylu 4,36,3,I1:,m·€p¤p}d0man darqn0]cç0l0nn;,¢1P1-ŕ-

V ' mçxç::Èf:§:ìJ ezìlnpjèhmc iufermezz:»Qnec0nfcnri· ' f¤m1¤-¤“¤**"“’°"°1P’°*** F*È°"F° °?f°“°d‘ů‘ì**“"°·çF?‘”¥' · È', L'njs¢(g,c ` cgggñnìm`. £;u.`«r5*im:. Mmìr. Tuuii pa. emo ñ difT¢,<he puma? çhw Pnìnx .¤ m;¤¤d¤ů¢r0 , per ww- AF 'W £~’~ ·‘j<J< ' <n<"'*g '-"*”'f' · `i g · "" dj; çhén'el>b0no,1cfçc1on0nñ0c:1rc·DzmJ¤£ C·¤·$«SOPK¤!¤ rcnuuu1l2m0g11¢n11 a[0nQ1m1€13, n1;¢1c0¤ ·•¤g¤1¤¢ m C1 ` @áèdiù dmàt C Pd 1i i u W d · . ‘ , " ' , . J · -‘ r. ° ' ' '

 • A ff? ny 1:1 En , n1;4ncarc·Ylat·'¢¥0Y“'f· Gr, €°>E ‘L“d1° am¥°°a ¢1¤=**•·~¤g2q;¤¤¤:>r;ìe·g<·g ¤1kg; H ñè°°° cg?

· q,q.7gA(y¢4y.Lib,Axf10r,E così ìá,vimfrngì1c più;1ñìmfçç,e p0;C ‘c11tr0I€3fHl0ga,I€ mc r.110 C. E · .M: 1,.

 "ca xr um Vi: S Pad Ecco H €l’C;\’ç11ll[0è mcnlo fpiriro m0¤Can¢0F¤»¢ <1¤¢U¤«¢b¤ FV·“1°§°n ‘“="-.“'°n *CmÈ‘“
 • á xnìainèiitcnnilñaìů ”P*i<¤Z°*T0T10*]iiÈi1€Iér¢ì3iT*'*"d€;°@ñbç@F°n°"vmgegmfcwclcmacchmcl qpçrmçuñ m F

' ' *!p tt ` ¤`á `—d010!’¢;:Gì xb. G.V. x0.173· 1ȤÀEcbsì « `GÈ“iñG·¤€“*·P**‘È MLi"""d’¥"f“f`”Y””"·Am“'°“*?'E TW! ‘ vì°°'§'È.,'ì§:»31;«?L°Èf»yexàae·rio Mi, che ««¢1«»»·«m¤am¢n· i<>,¤h¢'¢g***¤¤¤*=*8*¤i,*1**%******* <*=€•> M =*°g*¢¤¤¤*¢ñ<좤+¤¤ * n m¥iwsi1>:«>@èr1,¢ xncws a¥‘F·¤i=¤~ á · V ñh¢r¢ ¢»¢°¤“**°P******¤**°u9*‘**’P°“‘°‘ °“*¥°°“°

 `  ,   · À "*"""';"' <°' 1"'W '* ' È *  ·A'H"Q· 

i«»~~ **—»« # ` q * .« n nìnnnnin á ··. V ' n _ , , , · \ ` . ':