Comiè

Da Wikisource.
Ladino

Jan Batista Alton Comiè Intestazione 11 marzo 2016 50% Da definire


Comiè.Lůc tremèndo, bůrt, salvár,
Quīt e da temë́i, n salů́t!
Mèşa noet sonáda l var
Frë́ma a mi quiló, půr můt.

Sòl, arbandoné, domán
Frára pasarái, la mont,
L rī destin mĕ tlama; plan!
Důt queš soiús perchí sůl front?

Sònşi fóš tan mat a crëiʼ
Róbes quʼ èster vëi nĕ pó?
Quan tʼ cortina ai a mĕ temë́i
Scomencé dai mórtʼ quiló?

Èl ingian e ma spavë́nt?
O oritè con gran mervö́ia?
No, degůn incantamë́nt!
Lůc salvár, queš iadʼ mĕ mö́ia.

Di, signál, qui quĕ tʼ ès, di!
Ángiol pés gnůt jů dal cīl,
Tůa belë́za tʼ a tradí,
Bèla plů quĕ mil e mil!

Sëgn mĕ féges dʼ gni dʼ impró?
Spèta, iʼ vëgnʼ, mò no tĕ mu̥!
Të́ma ai bëgn, mo i vëgnʼ pa impó,
Bëgn quĕ tʼ ès per mé chèz dʼ nu̥.

Ëla sánta, vé tó fi!
Òma santa, vi, nʼ abrace,
N baš lapró bèl snèl, spó di
Troep e dī con cu̥r bonace!

Di, nʼ abrace chodí nĕ mʼ das?
Tůa ůge aldí perchí nʼ la pói?
Frë́ida e zënza móto stas,
I oedli sdlominúš e mói!

Ah, col dëit mĕ mòstres l cīl!
Di mʼ ós quʼ iʼ mʼ ingígn per lʼ iadʼ
Fat tĕ vígni mʼ nůt da mil?
Òra èl bëgn, iʼ l vèghʼ, quʼ iʼ vadʼ.

Grázia, intë́nĕ intë́ni şëgn,
Prë́ia per mé pró quël bèl Dī,
- Plů quĕ důtʼ ai dĕ bošë́gn –
Tèmʼ pró tè sůn paraíš n dí.

Rian tʼ en vas, cignan dĕ scè!
Mil e cënt salůtʼ tĕ dai,
Spèrʼ ten cůrt dĕ gni a tĕ piè
E nʼ èster despartí plů mai.

Lůc tremèndo, bůrt, salvárʼ,
Quīt e da temëi, salů́tʼ!
Mórtʼ, a rʼ vèder şëgn! mi afárʼ
Ó quʼ iʼ tólʼ comiè da důtʼ.