Cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer/2/assegnaziun

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
../procura

../contract da deposit IncludiIntestazione 29 giugno 2013 25% Da definire

2 - procura 2 - contract da deposit

Deschdotgavel titel: L’assegnaziun

Art. 466 Cun l’assegnaziun vegn l’assegnà autorisà da consegnar – a quint da l’assegnader – daners, vaglias u autras chaussas remplazzablas al retschavider da l’assegnaziun, e quest vegn autorisà da retrair la chaussa en ses agen num.

Art. 467

1 Sche l’assegnaziun serva a pajar in debit da l’assegnader vers il retschavider da l’assegnaziun, s’extingua quest debit pir, sche l’assegnà ha fatg il pajament.

2 Il retschavider che ha acceptà l’assegnaziun po dentant puspè far valair sia pretensiun vers l’assegnader mo, sch’el ha pretendì il pajament da l’assegnà e sch’el n’ha betg survegnì quel suenter ch’il temp, ch’è vegnì fixà en l’assegnaziun, è scadì.

3 Il creditur che na vul betg acceptar in’assegnaziun da ses debitur, ha da communitgar quai immediatamain a quel per evitar da stuair indemnisar eventuals donns.

Art. 468

1 L’assegnà che declera al retschavider da l’assegnaziun d’acceptar quella senza resalva, è obligà da far il pajament, e cunter quel po el far mo talas objecziuns che resultan tras lur relaziuns persunalas u tras il cuntegn da l’assegnaziun sezza, dentant betg talas che resultan tras sia relaziun cun l’assegnader.

2 Uschenavant che l’assegnà è debitur da l’assegnader ed uschenavant che sia situaziun na vegn insumma betg pegiurada tras quai, ch’el duai far in pajament al retschavider da l’assegnaziun, è el obligà da far il pajament a quel.

3 Da declerar ch’el acceptia l’assegnaziun avant ch’il pajament è fatg, n’è l’assegnà obligà gnanc en quest cas, nun ch’el haja concludì il cuntrari cun l’assegnader.

Art. 469

Sche l’assegnà refusa da far il pajament che vegn pretendì dal retschavider da l’assegnaziun ubain sch’el declera gia ordavant da betg vulair far il pajament al retschavider, è quest obligà da communitgar quai immediatamain a l’assegnader per evitar da stuair indemnisar eventuals donns. A. Noziun B. Effects I. Relaziun tranter l’assegnader ed il retschavider da l’assegnaziun II. Obligaziun da l’assegnà III. Obligaziun d’annunzia, en cas ch’il pajament è vegnì refusà Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer 179 220

Art. 470

1 L’assegnader po revocar l’assegnaziun vers il retschavider da l’assegnaziun, sch’el n’ha betg dà quella per pajar ses debit u uschiglio per avantatg dal retschavider.

2 Vers l’assegnà po l’assegnader revocar da tut temp l’assegnaziun, uschè ditg che l’assegnà n’ha betg declerà al retschavider ch’el acceptia l’assegnaziun. 2bis Sche las reglas d’in sistem da pajament na defineschan nagut auter, è l’assegnaziun tar pajaments electronics irrevocabla en il mument che l’import è vegnì debità sin il conto da l’assegnader.225

3 Sche l’assegnader fa concurs, vala l’assegnaziun – en cas ch’ella n’è anc betg vegnida acceptada – sco revocada.

Art. 471

1 Assegnaziuns en scrit per il pajament al possessur dal document vegnan giuditgadas tenor las prescripziuns da quest titel, e quai en quel senn che mintga possessur vala vers l’assegnà sco retschavider da l’assegnaziun; ils dretgs tranter l’assegnader ed il retschavider vegnan percunter fundads mo tras mintga singula cessiun. 2 Resalvadas restan las disposiziuns spezialas davart il schec e davart las assegnaziuns che sumeglian cambialas.