Cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer/2/emprest

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
L’emprest

../fittanza ../contract da lavur IncludiIntestazione 29 giugno 2013 25% Da definire

2 - fittanza 2 - contract da lavur

Novavel titel: L’emprest

Emprim chapitel: L’emprest per il diever

Art. 305

Cun il contract d’emprest per il diever s’oblighescha l’emprestader da surlaschar a l’emprestant ina chaussa per il diever gratuit, e l’emprestant s’oblighescha da returnar la medema chaussa a l’emprestader suenter avair fatg diever da tala.

Art. 306

1 L’emprestant dastga mo far quel diever da la chaussa emprestada che resulta tras il contract u, sch’i n’exista nagina cunvegna, quel diever che resulta tras la natira da la chaussa u tras sia destinaziun.

2 El na dastga betg surlaschar la chaussa ad in’autra persuna per il diever.

3 Sche l’emprestant cuntrafa a questas disposiziuns, è el er responsabel per la casualitad, nun ch’el possia cumprovar che la casualitad avess tutgà la chaussa er, sch’el avess observà las disposiziuns.

Art. 307

1 L’emprestant surpiglia ils custs ordinaris per il mantegniment da la chaussa, en cas d’animals emprestads en spezial ils custs per als pavlar.

2 Per anticipaziuns extraordinarias ch’el ha stuì far en l’interess da l’emprestader, po el pretender ina indemnisaziun.

Art. 308

Sche pliras persunas han emprestà cuminaivlamain ina chaussa, èn ellas responsablas en moda solidara.

Art. 309

1 Sch’i n’è betg vegnida fixada ina durada, terminescha l’emprest per il diever, uschespert che l’emprestant ha duvrà la chaussa tenor contract u sche quel temp è scadì, entaifer il qual quest diever avess pudì vegnir fatg.

2 L’emprestader po pretender enavos la chaussa pli baud, sche l’emprestant dovra quella en ina moda che cuntrafa al contract ubain sch’el pegiurescha quella ubain la surlascha ad ina terza persuna per il diever, u sche l’emprestader sez basegna urgentamain la chaussa pervia d’in cas nunprevis. A. Noziun B. Effect I. Dretg dal diever da l’emprestant II. Custs da mantegniment III. Responsabladad da plirs emprestants C. Terminaziun I. En cas d’in diever determinà Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer 97 220

Art. 310

Sche l’emprestader ha surlaschà la chaussa per in diever che n’è determinà ni areguard la durada ni areguard l’intent, po el pretender enavos la chaussa, cur ch’el vul.

Art. 311

L’emprest per il diever finescha cun la mort da l’emprestant.

Segund chapitel: L’emprest da daners

Art. 312

Cun il contract d’emprest da daners s’oblighescha l’emprestader da transferir la proprietad vi d’ina summa da daners u vi d’autras chaussas remplazzablas, e l’emprestant s’oblighescha da restituir las chaussas da la medema spezia en la medema quantitad e qualitad.

Art. 313

1 L’emprest da daners po vegnir tschainsì en il traffic civil mo, sch’igl èn vegnids concludids tschains. 2 En il traffic commerzial ston vegnir pajads tschains er senza ch’igl existia ina cunvegna.

Art. 314

1 Sch’il contract na fixescha betg l’autezza dal tschains, sto vegnir supponì quel tschains ch’è usità il mument ed al lieu, nua che l’emprest da daners è vegnì retschavì per la spezia correspundenta d’emprests da daners.

2 Sch’i mancan autras cunvegnas, ston ils tschains fixads vegnir pajads annualmain.

3 La cunvegna precedenta, ch’ils tschains duain vegnir agiunts al chapital e tschainsids vinavant ensemen cun quel, è nunvalaivla cun resalva da calculaziuns da tschains commerzialas en quints currents e tar furmas da fatschenta sumegliantas, tar las qualas igl è usità da calcular ils tschains dals tschains, sco en spezial tar cassas da spargn.

Art. 315

Il dretg da l’emprestant da consegnar l’emprest da daners ed il dretg da l’emprestader d’acceptar l’emprest da daners suranneschan entaifer 6 mais a partir dal mument che l’autra partida è en retard. II. En cas d’in diever betg determinà III. Mort da l’emprestant A. Noziun B. Effect I. Tschains 1. Tschainsaziun 2. Prescripziuns concernent ils tschains II. Surannaziun dal dretg da la consegna e da l’acceptaziun Dretg d’obligaziuns 98 220

Art. 316

1 L’emprestader po refusar da consegnar l’emprest da daners, sche l’emprestant è daventà insolvent dapi ch’il contract è vegnì fatg.

2 Questa cumpetenza ha l’emprestader er, sche l’insolvenza ha existì gia avant ch’il contract è vegnì fatg e sche questa insolvenza è vegnida enconuschenta ad el pir pli tard.

Art. 317

1 Sche l’emprestant ha survegnì vaglias u rauba empè da la summa da daners concludida, vala sco summa da l’emprest da daners la valur da bursa u il pretsch da martgà che questas vaglias u che questa rauba avevan il mument ed al lieu, nua ch’ellas èn vegnidas consegnadas.

2 Ina cunvegna cuntraria è nunvalaivla.

Art. 318

Sch’il contract na fixescha ni ina tscherta data ni in termin da desditga e sch’el n’oblighescha betg l’emprestant da rembursar l’emprest da daners sin cumond da l’emprestader, sto l’emprestant rembursar l’emprest da daners entaifer 6 emnas a partir da l’emprim cumond.