Doi uemes de gherdeina

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
ladino

Ujep Antone Vian Doi uemes de gherdeina Intestazione 24 marzo 2016 50% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

Doi uemes de Gherdëina

Doi uemes de Gherdëina s̄iva suŋ mont de Souŝ a tgelè di si prëi, y sela cuntòva, tàŋ puech, che màja uŋ Franzous y uŋ Taliàŋ, y tàŋ truep che consuma all' incontro uŋ Tudèsch, chë, ŝ' ël no màja, almancul rës̄ona ël del majë. Intàŋchè ëi jè te sta rusnèda vëisa ëi ugnàŋ incontra doi Tudèŝ fumàŋ tabàck. Ues mëtter pëŋ diŝ uŋ all' àuter, che chiŝ rës̄ona de majë? L' àuter, chè së pënsòva: pò diàoĉ fort una rusnèda, y uŋ pënsier no arà ëi mia! y mëtt pëŋ a na mërenda.

Càŋch' ëi s' hà incuntà pssòvi dlongia uŋ tublà via, ulà che 'l fòa truep y gràŋ lavàĉ. Te chëll mumënt diŝ uŋ Tudèsch all' àuter: Ah ma se chiŝ lavàĉ foss fanzioutes, tgë majè no? Ed ecco che la mërenda fòa vënta, prà chëlla chë jè pa cumpari anche de bòna fanzioutes fattes alla tudeŝa.