Gratulazion di cari curazians da Bula

Da Wikisource.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Matie Ploner

Gratulazion di cari curazians da Bula Intestazione 14 marzo 2016 50% Da definire

Gratulazion dei kari kurazians da Bula.


SVL St. InVeM DeL sIn. Vſhep CVrat In BVLLa.


(de Seniëur Matie, 1828).


1.
Aliegri nëus da Bula!
Faſhëve nkuei unëur!
Ne sparaniëda nula
Al di de nosh pastëur!
Vo uemes ſhide dant,
Tulëve l bel guant!
I autri po prëst do,
La vedles drët dë do!


2.
I uemes tole kitli,
La brejes la fenans!
Shikëde su ki pitli,
Shikëve, vo mutans!
Tulëde mo, vo grandes
Sul cë bela gherlandes!
La vedles per unëur
L gran skuac da fëur!

3.
Kun bela prozeshion
A per, a man a man,
Po de briëda ſhon,
Cigan i bel ciantan;
Tulon l gran tamburdl
Ke tire n drë gran urdl,
Ke l aude këi ke vën
I scote su da sënn.

4.
I vën duc këi da Bula,
Ciantan, sunan, cigan.
No me la vedla Lula
Per ve prië de pan.
L ie kossa d' importanza,
Bincion de vera panza,
De vere kuer, shi, shi!
Fertuna for vosh di!

5.
Auguron a seniëur kurat
Ke l stebe drët nton.
El ie daniëura stat
Kun nëus valënt i bon.
Die debe si aiut,
Ke l vive mo drët giut.
Da nëus daniëura amà,
Tan giut k' ël m' ei sarà.

6.
Giauride su la musa
I duc ciantëde do.
Degun ne tire skusa
I sveje kel ke l po,
Per fin ke on saliva,
Svajëde pu me: viva!
Viva seniëur kurat,
Nshi saral bën fat.

7.
L ie stat na desfertuna,
Ke duta Bula l sa.
I duc bradlova ad una,
Ke l Pimperl ie krepà.
Dei cians i plu valënc
Zanovel bel kui dënz.
Kapiva prëst: Wart auf!
Geh, Pimperl, frißt und sauf!

8.
I kël pitl ucel,
Ke fova propi blot,
Ciantova drë tan bel,
Al dat a Mëine Kot.
Mi bon seniëur kurat!
Tlo ëise fat da mat.
Ie mues drë vel di
Vo dais me vel tenì.

9.
Dut kel ke v' ie de uega,
Messëise ve tenì.
She un ulës la kuega
Diſhëise pa de shi?
Je krëje bën de no.
Ma sh' un la vuel pa mpo
Per ſën se maridè,
Messëis mpo i la dè.

10.
O bon seniëur kurat!
Audide a bon kont!
Ne sëise pa tan mat,
A ſhi mo sëura mont.
Vo sëis mo ſhëun i sann,
Per nëus fossel n dann.
Sarëis bën mo zakan
Mpo giut assè pluan.

11.
Pastor de nosta ana!
Menënes su al ciel,
Ulà ke n maja mana
I drë bon niok da miel.
Vardëde nosh mutons
Da bieshes i kastrons!
Vardëde la fenans,
Kla furbes de mutans!

12.
Svardënes dai malans,
Krauniëde këi Lumberc,
Diſhëde ala mutans
De no fe plu basterc!
Vardëde ke deguni
Sëura i sot Kuntruni
Ne vede a se danè
Tel infiern po a keghè.

13.
Svardënes dala stries,
Rie ëiles del malan.
Les ie diaulmënter ries,
Nes feſh suënz gran dann.
Nes tira sula kresta
Na bela gran tëmpesta.
Per Triek ciacëles ſhu,
Faſhëi la krëush lessù.

14.
Les ie tel vedla pestes,
Ke n' a mo mei giapà.
Les ie mpo mo lestes
I sauta n krëp ka i la.
Les prueta sun Bulacia,
Faſhëi me m pue la ciacia.
Mustrëi vosh puni senià,
Udëis pa ke les va!

15.
Sën onse bel ciantà,
Sën dëssel pa bastè.
Nëus on del dut bincià;
Sën ſhonse a gustè.
La kuega porta su
Del dut assè i plu.
Da bever plu k' assè,
Ke n posse drët cighè.

16.
Salute! bon seniëur!
Kul got n tela man
Buonse a Vost unëur,
Vivëde giut i sann!
Nkuei de Vosta festa,
Shaudonse drët la testa.
Staſhon aliegramënt,
Potztausend sapramënt!