I lauranc tla vinia

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
Ujep Antone Vian

I I lauranc tla vinia Intestazione 14 marzo 2016 50% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT


Uŋ patroŋ, dis̄ova uŋ di Ges̄u a si Apostoli, òva na vigna, y jè s̄it òra a bon' ëura a cri lauràntg per i màndè te si vigna col pàtt, ch' ëi giaterà na munëida. Trëi ëure plu tèrd jè ël ino s̄it ora suŋ chëlla plàzzes, y n' hà giatà d' àutri, chë stas̄òva ilò a fè nia. S̄ide ànche vo te mi vigna a laurè, diŝ ël a chëi, che vë darè na còssa justa! Da mëźdi, y dalla trëi dòmëzdi ha ël inò fatt iŋŝi, y dui s̄iva a laurè. Finalmënter jè ël s̄it òra un' ëura inàŋchè surëdl flëure, y n' hà mò giatà de chëi, chë stas̄òva ilò a fè nia. Pertgë stas̄ëis̄ tlò a fè nia? diŝ 'l patroŋ a chiŝ. Y ëi rëspuend: Deguŋ nës hà dumandà. Bëŋ, s̄e s̄ide anche vo te mi vigna a laurè, che vë darè na còssa justa. Càŋchè 'l jè stàt l' ëura de fè vëjes hà 'l patron cumandà a si ŝòffer, ch' ël dëssa dè a ugn' uŋ uŋ fàtt, ciòè na munëida. I primes a tò 'l pajàmënt fòa chëi, ch' òva laurà më un' ëura, y perciò chëi, ch' ova laurà dutt il di, s' aspëttòva vëlch de plu. Ma anche chiŝ non hà giatà de plu, che na munëida. Suŋ chëst ha ëi scumënĉà a bruntlè, y sën lamëntè dis̄àŋ: Co pò pa giatè chiŝ tàŋ, che nous, chë oŋ supportà 'l tgiàud y la fadia de dutt 'l di, ulà ch' ëi hà më laurà un' ëura ?! Y 'l patroŋ jë hà rëspondù: No vë fès̄e de tòrt; nous fàŋ de na munëida a una, tulëde chëll, chë jè vòst, y s̄ide, che s̄e voi dè a chiŝ tàŋchè a vo, soŋ patron de fè cochè më plès y pèr.