Jan y Tone sun la fiera

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
ladino

Ujep Antone Vian J Jan y Tone sun la fiera Intestazione 14 marzo 2016 50% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

S̄àn y Tone sulla fiöra


T.

Boŋ di, bèra S̄àŋ, co vàla?

S̄.

S̄e 'l di jè boŋ oder no, vël dirè jö sta sëira; s̄i vàla bòna, ŝe la së outa.

T.

Mertgiàdoŋse?

S̄.

Per mertgiàdè soŋse uni sulla fiöra; ma dànz che non hè àuter, che stà vàtgia. Tone la cunŝidra, dànt y dò, àut y bàs, la pèlpa, y la mësura.

T.

Ŝi, ma non jè sta vàtgia plëina d' èga?

S̄.

Plëina no, che na pèrt jè s̄ita très, ch' hè udù.

T.

Vo savëis ugn' ëura la vòsta!

S̄.

O ŝe savess chëlla dei autri, o la vòsta, pò ulasais avëi ingert!

T.

Ma më sa, che sta vàtgia èbbe uŋ burt pëil?

S̄.

Dis̄ëde mëdrè ulà, che uŋ pëil jè tòst tràt òra.

T.

Y làtt, dàla pa sta böstia ?

S̄.

Ŝe la tira dò si père no truep; ma ŝe la tira dò si òma dàla làtt, y bràma, y nida, y ĉot, y siëres, y smauz, y zigher, y tgës̄uel, y mò zöchë!

T.

Taŋ ulëis pa suŋ sta rëfla ?

S̄.

Ŝe ulëis cumprè na rëfla muessëis s̄i plu 'ŋsu, che forŝi, chëi de Sëlva n' hà una, jö hè na vàtgia da vënder.

T.

Ëis un pue de superbia, ha ?

S̄.

La ròba muessuŋ fè valëi, che, ŝe ciëres no mënt, sclötta la fèŝ pa bëŋ i àutri.

pagina:199


T.

Tàŋ de vadöi hàla pa abu?

S̄.

Vadöi n' hàla abu uŋ al jèdë, y datrài na vadölla,

T.

Tàŋ d' àgni hàla pa ?

S.

Che la sibbe plu s̄ouna che vo, chëll sè jö desegur, ma tàŋ d' àgni che 'l èbbe, no sè da vël di, che càŋ chè jö l' hè cumprèda, no mëla ëi anche no ditt.

T.

Tàŋ giut l' ëispa?

S̄.

Iö l' hè trëi iŋviergn, che d' iŋstà l' òva la caras̄ina sa mont.

T.

Ràidous che sëis !

S̄.

Ŝi chë vo pudëis s̄i 'ncàtourn zenza fè ràides, ha?

T.

Ah, finoŋla, tàŋ ulëis lassù ?

S̄.

Su na drètta dumànda, na drètta rìposta: Cincànta sies ràineŝ vëlela, y vo mën dasŝëis cincànta cater.

T.

Tone brontla da na pèrt via: Ah true màssa tgèra!

S̄.

Chë la ve sëbbe massa tgèra, crëje jö drè gëŋ, che tàŋ de gròsŝ non ëis te fuja, y debitg nòn ulëis fè.

T.

Ŝi ma no sëis per la vënder ?

S̄.

Vënder ŝi, vënder, mà ŋŝi che hè ditt; pòna vo më daŝëis i brè dinëi, y jö vë dè i dëffetg tel mertgià.

T.

Carànta ràineŝ vë dè lassu ?

S̄.

Źëŋ conosci, che m' ëis per voŝ màtt. S̄ide më, y laŝsëde uni 'l Tudèsch, chë hà mò cumprà vàtges.