Lʼ Bal de les Strîs

Da Wikisource.
Jan Batista Alton

Lʼ Bal de les Strîs Intestazione 14 marzo 2016 50% Da definire

<poem> Gnidʼ, compágnes, l bal è bèl! Důt pensī́r lascèdĕ şëgn! I òmi dòrm ëi l sòn morjèl, Nʼ aèdʼ festídĕ, ëi sta dër bëgn!

Álo, adúm les mans, dër strënt Pièt a pièt e brace a brace! Sů col pè, spó scèquĕ l vënt Ia per quiš bī bóš da Triáce!

Gnidʼ, compágnes, l bal è san! Joèbia vèl inců́, nóš dí! Chèz quʼ oròn důt òns dĕ ban, Chi áter mai ves dë́si di?

Chèz quʼ oròn důt bëiĕ podòns: Vin, café tan fòsc quĕ blanc, O inche magári dʼ bonʼ paoròns, Róba sána a vígni stanc.

Gnidʼ, compágnes, l bal è san! Plë́nes dʼ fúria alzèdĕ i pī́š! Dan dal důt pensèdĕ al dan Quʼ on da fa per vígni prige!

Chèz quʼ oròn mangiè podòns: Ròst dĕ mórtʼ, dĕ fósa tůtʼ, Chér morjèla dĕ mitòns, Mórtʼ bī jonʼ e inoçënt důtʼ.

Gnidĕ, strīs, quĕ l bal è cůrt! Gódĕ oròns queš tëmp chamó; Dô la mórt nes tòca l bůrt, Dònca profitòndʼ quiló!

Altʼ i pīš, rodèdʼ bèl snèl! Lʼ alba vëgne a nes chacé; Sů, torèdʼ chamó lʼ agnèl, Strangorèl tratán l balé!

L sanc sī spó ciocè bèl důt! Dô l giavòns ten bů́ge chantán! Frat da fa strionë́ce sīl tůt! Baš i pīš, aldídʼ sonán!