Lʼ dì dʼ i morć

Da Wikisource.
Jan Batista Alton

Lʼ dì dʼ i morć Intestazione 14 marzo 2016 50% Da definire

L dí dʼ i mórtʼ.

Chi bůr soné queš tlin tlan tlin!
Champánes ròtes sal, desgórtʼ
È i granʼ bī bótʼ, quël bèl pan pin!
Scoltèdĕ, ël è incú l dí dʼ i mórtʼ!

Chi tëmp del diáo! tacé, plovë́i,
Dal gran venté i lëgns sʼ è stórtʼ,
I crëp, i pra corís dĕ nëi;
Scoltèdĕ, ël è incú l dí dʼ i mórtʼ!

Lůc sant, per ater bëgn forní
Dĕ ciůf, dʼ argënt e dʼ ór, chi tórtʼ
Tʼ ons fat, quĕ tʼ as dĕ fòsc vestí?
Scoltèdĕ, ël è incú l dí dʼ i mórtʼ!

La gënt, perchì vála striscián,
L chè bas in fóra per quiš pórtʼ
Dlon lagrimán e dlon pitán?
Scoltèdĕ, ël è incú l dí dʼ i mórtʼ!

E tů, mi cu̥r, queš strënge, sëré,
Queš sofoiè, queš mazamë́nt,
Chi mai, chi mai mʼ ó di queš mé?
Důt vëgne e va tan snèl quĕ l vënt!