L Bal dĕ les Strīs

Da Wikisource.
Ladino

Jan Batista Alton L Bal dĕ les Strīs Intestazione 10 marzo 2016 50% Da definire


Cialëde tanč che ’ncuei s’ à abinà ’ntëur
A nòš Segnëur Pluván per i fè drët unëur,
’N unëur che ’l s’ à tan bën merità
Dò vint an̄i de cura y dut chël che ’l à fa.

Perdona, še ’ncuei je te dè del tu;
Crë-me, chëš vën de cuer mò tan plu,
’L ne ie per mèla crianza,
Sès bën, nëus poèč on chesta usanza.

Böle da ğëun nòš cumpagn’ ies-te stat,
Pò ti studi cun flais ès-te fat,
Pò cun gran zèlo ies-te stat nòš caplán,
Pò nòš curát y žën d’ Urtišëi ’l prim pluván.

Tu dirès: “M’ ëis fat for mè böl sul mus,
Ma dò ’l spinèl truepa muejes y ferdrús”;
Son danz puera ğënt, perdone-nes möfun
A mi, a Tòne, a Sèpl y a Stöfun.

<page>54</page>Tu t’ ès ’ncurà de nòš bën spirituèl
Y suvënz ’nce per tanč del bën materièl :
Tan de puereš y descunsulèi che t’ ès ğudà,
Y de mantenì la pèš t’ ès dagnëura purvà.

La curtina y la dlieša ès ğudà a ’ngrandì,
Aciò che stašóns ’n vita y dò mòrt plu saurì,
Per la scòles y tan d’ autra còsses truep ès fa
Da vint an̄i y plu, per nòš bën ès for laurà.

Cun tan de dutrines, perdiches, ’nsegnamënč
Che Tu t’ ès purvà, che restóns biei valënč.
Ma tan suënz ti amunizións à puec ğuà,
Y cò t’ arà-la-pa pò tel cuer mujà !

Ma ch’l böl Die tën-pa de dut cont
Y paja-pa autramënter che cheš mont,
Y dò la fadíes y ’l lëur de chiš pueč dís
De prèmio te don-el-pa ’l böl paravís.

Ma no mò prëš, mò giut muesses stè
Pra nëus y purvè de nes custemè;
Ulessán ’nce nëus la-sú te fè cumpagnía,
Še bën che nòš merít sarà pitl o nia.

Y je è mò na gauša de me ralegrè,
Per chël è-i ’nce purvà tan böl de ciantè,
Percie je è fat gor ‘n böl vadagni
A giapè ’ncuei ’n tèl bon cumpagni.

Žën ëss-i-pa mi pitla ciantia bën finà,
Mè-drë che la v’ ëss’ scusà y no stufà,
Pò ue-i-pa bën inò na uröla böl chiet scutè,
Percie ’l ie-pa bën ’n taicher per gherdëina a dichtenè.