La ćiacia

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
Jan Batista Alton

C La ćiacia Intestazione 14 marzo 2016 50% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

La chácia.

Alò, alò, mitòns, im pè!
Gostèdʼ dër bëgn e dër asá!
Óš stlóp spó atíra sůl spinè,
lnche val torèdʼ pʼ r i masalá!

Alò, alò, mitòns, piòn ía!
La scoritè nĕ nes temòns;
Tĕ pë́gnes, tʼ pòce, tĕ sasaría
Inche scĕ tomòn, plů ri oròns.

Alò, alò, mitòns, chi mai?
Chodí charé a quiš sasòns?
Sů, sů bèI dërt con dër bon tai!
Degůnʼ nʼ a të́ma da pedròns.

Alò, alò, mitòns, bèI snèl!
Les pízes vèghen sdlominán;
Charé nʼ charèdĕ a quël ocèl!
Té salvergíns lasciòns pa gian.

Alò, alò, mitòns, alʼ alt!
Infré quʼ arès bëgn ůš chalzá
Torèdʼ la máza col bon tlalt,
Pestèdʼ tʼ la dlácia bëgn sʼ gorá!

Da bísca sī fat nóš stradòn
In sů per queš parëi dlacé!
Charèdʼ in sů, mai vérs l valòn,
Scʼ nʼ orès jů per l dlacion tacé.

Bī quītʼ, bī quītʼ, mitòns, sentès!
Palsé mesòns e conšidʼ rè;
Lʼ altë́za, quʼ on, comé odès,
Valgůnʼ quiló rů́a bëgn dʼ inrè.

Bī quītʼ, bī quītʼ, mitòns, palsèdʼ!
Lascèdʼ, quĕ l vënt incër nòs sòflʼ!
Queš gonfedé nĕ ves temèdʼ,
Quiló la fláscia e spó n bon sòfl!

Bī quīt, bī quītʼ, mitòns, bèl plan!
Odès iló sůn quël gran piz?
ËI pé n cogòl mo no ten plan -
N chamů́rce odès con cór dër spiz.

Bèl plan, bèl plan, mitòns, scoltèdʼ!
Francë́sc, Ošèp, lapró ʼchi Jan,
Òs gīs bèl plan sòt ia; charèdʼ,
Quʼ ël nʼ aldĕ óš var o sʼ vèghʼ fomán!

Trés plan, trés plan, mitòns, trés plan!
Revá quʼ sërès a i tra ia dĕ lá,
Vaghèdĕ I còlp bèl sëc e gran!
Toquès, èl dërt, scʼ no vë́gnel ca.

Tů, Víšo e Sépl, pů ma bī quītʼ!
Cofès quiló tʼ la bů́gea důtʼ!
Ëla è bèl vë́rda e zënza squitʼ,
Restòn bī nëtʼ e dër bī sůtʼ.


pagina:64
Torèdĕ óš ró, metèl sůlʼ oedl,
Dĕ vísta pérdʼ i nůš nʼ podòns,
Chi quʼ an nĕ crë́iĕ, datrái soçèdʼ l,
Mò quʼ důt vadʼ bëgn speré oróns.

Aldídʼ! pu̥m pu̥m! dòi còlp an tratʼ,
L chamůrce copé e destenů́;
Mò, o mi bon Dī, charèdʼ quī́ matʼ
Quʼ impè dʼ gni sů vëgne iló jů!

Iló tʼ quël banc bèl vërt tel crëp
Odů́́ chèz ai, quëš vèghen tlér;
Charé nĕ chári al zòp tan sëc
Iló tʼ quël bůr e gran infér.

Desòt, desů́ra, dlon crepòns,
Quʼ ël sgrícia bèl a charé pró!
La jů dĕ sòt quī granʼ valòns!
Dĕ fórza dʼ man mĕ tòma l ró.

Mò vé! şëgn frë́mi, chára sů
Per quël parë́i, chi vèghi mai?
Quʼ ël nes soçèdʼ gran mal incú,
Mĕ të́́mi dër; charèdʼ! ai, ai!

Dòi granʼ variů́i sitá tĕ mʼ i è
Con grífes, áres, bèc ten iadʼ,
Důtʼ trëi i compágns i a şëgn al chè,
Temë́i mĕ të́mi quʼ ëi sʼ en vadʼ.

O mi bon Dī́, důt è perdů́!
Quʼ ëi vè bèl ciůrns, şëgn vèghi tlér;
Dĕ vígni vérs e sů ed in jů
Saltán i vèghi tʼ quël infér.

O chi spavë́nt, důt è fení!
Sparís con scrái dër bůr salvár
Tomá dalʼ alt inscíque agnī́́
Quʼ a mèz a n crëp sĕ fala l var!

O şëgn, bī quītʼ, mitòns, bī quītʼ!
A téra důtʼ! priòndʼ per ëi,
Quĕ quël bèl Dī i relásce i dʼ bítʼ!
Quëš è mi sòl e bon consë́i.