La stazions o la via dla S. Creusc (grafia moderna)

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
ladino

Johann Peter Rungaudie S La stazions o la via dla S. Creusc (grafia moderna) Intestazione 29 aprile 2016 50% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT


LA STAZIONS O LA VIA DLA S. CRËUSC che cuntën de bela cunscidrazions y urazions. Metudes dal Talian tl Parlé de Gherdëina. BULSAN, stampà pra Carl Giusep Weiss.


ATO DE CONTRIZION

O mi bon Die! Ie me n posse mel de vere cuer de duc mi picëi, davia che ie v' é ufendù vo, o mi bon Die, che sëis l mi bon pere, l mi bon seniëur, l majer bën de duc i bëns, che sëis dëni de vester amà sëura duta la cosses. Per chësc ie deteste abomine, y maledësce duc mi picëi, ve damande umilmënter perdonn, y me tole fermamënter dant, cola vosta santa grazia de me schivé da duc i picëi, mascimamënter dai mortei, y da duta la ucajions, che me po tré al picià, y adrove duc canc i mitli per me schivé, così sia.


pagina:89 Maria! da Gejù mi bën fajëde, Che cun frut cuntemplëie la pëines śën.


I. STAZION.

Gejù vën cundanà ala mort. Cunscidrazion. Pilato ala mort cundana a tort, Gejù! sentënza aricëula, che ne se po dì de plu. Urazion. V' adore pra chësta prima Stazion, redentor dut d' amor! cundanà da Pilato ala mort, y trafì da n vere dulëur, ve ie prëie drë bel da me perdoné duc mi picëi, che ie zënza numer. Amen. Paternoster. Cruzefis Gejù! Pietà, ie son chël che dut fala!


II. STAZION.

Gejù tol la Crëusc sula sciables. Cunscidrazion. Vé tlo ti Redentor col pëis dla Crëusc ciarià! O tan de plu che chësc i pëisa ti picià. Urazion. V' adore pra chësta segonda Stazion. Gejù adulerà! Ciarià per amor de me cul pëis dla Crëusc, y l istës tëmp ve prëie dla bela grazia de purté cun frut l jëuf dëuc de vosc santiscimi cumandamënc. Amen. Paternoster. Gejù Crist cruzefis avëde pietà de me.


III. STAZION

Gejù toma l prim iede sot la Crëusc Cunscidrazion. Tlo toma l bon Gejù per l prim iede a tiera. Y nëus i fajon for cun nosc tumé la viera. Urazion. V' adore pra chësta terza Stazion, mi redentor! che tumëis da nescia, l prim iede a tiera, y cun dut l cuer suplichëie dla grazia, de ne tumé mei plu dut l tëmp de mi vita n picià murtel. Amen. Paternoster. Gejù Crist cruzefis avëde de me pietà.


IV. STAZION

Gejù anconta si oma adulereda. Cunscidrazion. Maria anconta tlo cun gran dulëur si Fi. M' anconte chësc si Fi, cun gran pietà n di. Urazion. V' adore pra chësta cuarta Stazion, mi bën amà pra vosta oma adulereda, che vo ancuntëis sula streda tl Calvare, ie ve prëie cun umiltà de ve prejenté a mi da bon Pere sul pont teribl de mi mort. Amen. Paternoster. Gejù Crist cruzefis, avëde de me pietà.


pagina:90


V. STAZION

Gejù vën judà da Scimon Zirené a purté la crëusc Cunscidrazion. Scimon de Zirene mi chël pëis dajëme; Da giut l' ei merità, me druche pu, ne trëme. Urazion. V' adore pra chësta cuinta Stazion, salvator amabl, judà dal Zirené a purté la Crëusc, ie ve prëie cun fidanza d' armé mi cuer dëibl cun na gran pazienza a supurté i travaies de chësta vita, per sudesfazion de mi picëi. Amen. Paternoster. Gejù Crist cruzefis, avëde pietà de me.


VI. STAZION

Veronica suia a Gejù l mus. Cunscidrazion. Da man pietosa l mus a Gejù vën suià. Mudëme l cuer, al mel ruel ntlinà. Urazion. V' adore pra chësta sesta Stazion, redentor plën d' amor suià ju dala bona Veronica. Y tlo dant a vosc piesc svergunià ve prëie plu che posse, dla bela grazia che mi cuer vënie mé da vosc amor mpià, che sëis la belëza dl Paravis. Amen. Paternoster. Gejù Crist cruzefis, avëde pietà de me.


VII. STAZION

Gejù toma sui doi iedesc a tiera. Cunscidrazion. Tlo toma inò Gejù, y leva su stentan. Y nëus tumon ruel, y jon tuman rijan Urazion. V' adore pra chësta setima Stazion, mi seniëur adulerà, che tumëis sui doi iedesc a tiera, ie ve prëie sustan dla grazia de ne tumé mei tla mëndra ufeja de vo. Amen. Paternoster. Gejù Crist cruzefis, avëde pietà de me.


VIII. STAZION

Gejù cunsola la dones che bredla. Cunscidrazion. La dones bredla tlo per amor dl bon Gejù ! Spitonse a bradlé, canche l ne jova plu? Urazion. V' adore pra chësta otava Stazion o caro Gejù, che cunsulëis la bona dones che bredla, ie ve prëie cun gran devozion de dé a chisc mi uedli ruves d' antia gotes, per bradlé l gran numer de mi picëi, che ie la sëul' gauja de vosc patimënt. Paternoster. Gejù Crist cruzefis avëde pietà de me.


pagina:91


IX. STAZION

Gejù toma sui trëi iedesc a tiera. Cunscidrazion. Tlo toma l bon Gejù l terzo iede a tiera. Y tu ne zedes no de fé mo for la viera. Urazion. V' adore pra chësta nona Stazion, Gejù adulerà, blandà cun sanch trëi iedesc tumà a tiera, ie ve prëie cula gotes ti uedli, y cul dulëur tl cuer, che pliëise n iede mi ustinazion tl mel y me dajëise la grazia de ne tumé tl infiern che é merità tan de iedesc cun mi picëi. Amen. Paternoster. Gejù Crist cruzefis, avëde pietà de me.


X. STAZION

Gejù vën desfurnì, y dat da bever fiel y ajëi. Cunscidrazion. A Gejù vën dat n' antia buanda: Bon tëmp l Cristian, y blëita damanda. Urazion. V' adore pra chësta diescejima Stazion, o redentor dl mond, desfurnì che messëis bever fiel y ajëi, ie ve suplichëie de vere cuer de me cunzeder l destacamënt dai plajëies da nia dla tiera, per me fé dëni dla alegrëzes dl ciel. Paternoster. O Gejù cruzefis, dunëme l Paravis.


XI. STAZION

Gejù vën intlaudà sula Crëusc Cunscidrazion. Vé tlo, l Re dl mond vën sula Crëusc tacà. Pentëscete śën, la gauja ie ti picià. Urazion. V' adore pra chësta undejima Stazion, mi oml Gejù, metù y intlaudà sul lën dur dla Crëusc, ie ve prëie umilmënter; de cruzefigé cun na pert de vosta pëines mi cërn rebela, y si ueies ries. Paternoster. Gejù Crist cruzefis, avëde pietà de me.


XII. STAZION

Gejù mor sula Crëusc. Cunscidrazion. Tlo cëla, mort l bon Gejù per te a tort. Y dëss ngrat cun ti picëi fat da nuef la mort. Urazion. V' adore te chësta dodejima Stazion o Salvator dl mond, tl' aria sula Crëusc tamez a doi melfatores, che sëis per spiré l' ana santiscima al Pere, per sudesfazion de mi picëi che ie sëul' gauja de vosta mort, y per chësc ve prëii ie dut umilià y pentì d' auzé mi cuer dala meseries dla tiera ala cuntemplazion dla cosses dl ciel. Paternoster. O Gejù redentor, dunëme vosc amor.


pagina:92


XIII. STAZION

Gejù vën tëut ju dla Crëusc. Cunscidrazion. Tlo paussa mort tl grëm de si oma l redentor, Oh! paussa contra de mi rabia, y mi furor. Urazion. V' adore te chësta diescejima terza Stazion, o Segnëur tëut ju dla Crëusc ti braces de vost' oma adulereda; ie ve prëie cun duta mi ana de me dé la grazia d' avëi ruel l cuer nët, y jià dla virtù santes, per ve rezever deniamënter tla santa cumenion. Paternoster. Pietà, mi bon Gejù, che n' ue ve ufënder plu.


XIV. STAZION

Gejù vën metù te fossa. Cunscidrazion. L corp dl Salvator te fossa vën metù. Bradlon almanco śën la mort de nosc Gejù. Urazion. V' adore te chësta ultima Stazion, Gejù plën de misericordia! mort te fossa, y cun la grazia de cunscidré suvënz cun frut vosta mort y pascion dulerëusa, ve prëie mo leprò dl gran don de sté scialdi te vosc sant amor y timor nfin ala mort, per rezever la curona dla gloria n ciel. Amen. Paternoster. Gejù Crist cruzefis, dunëme l Paravis. 


Johann Peter Rungaudie


La Stacions o' la via della S. Crousch che cunteng de bella cunschiderazions i urazions


Metudes dal Talian tel Parlè de Gördeina. Bulsan, stampà pra Carl Giusep Weiss

<poem>

ATTO DI CONTRIZION

O mi bon Diè! je men possè mel de vöre cuer de dutg mi piciey, davia che je ve uffendu vò, o mi bon Diè, che sèis 'l mi bon perè, 'l mi bon segnour 'l mascher beng de dut i bengs, che seis dang'n de vöster ama saura dutta la cosses. Per chast je deteste abomine, e malladasche dutg mi pitziej, ve domande umilmënter perdon, i me tolle fermamenter dant, colla vosta santa grazia de me schkive da dutg i pitziej, maschimamenter dai mortej, e da dutta la occaschions, che me pò tre al picià, e adurve dut cant i mitli per me schkive, così sia.

pagina:89 Maria! da Giesu mi beng faschade, Chè cun frut cuntempleje la peines deseng.


I. STAZION.

Giesu vang cundanà alla mort. Cunschideration. Pilato alla mort condanà à tort, Giesu! sentenza aricœula, kœ nœ sœ pò di de plù. Urazion. V' adore pra chasta prima Stazion, redentor dut d' amor! cundannà da Pilato alla mort, i trafidà un verè duleur, ve je preje dra böll da me perdune dutg mi pichiej, che je senza numer. Amen. Pader nostr. Crucefis Giesu! Pietà, je son chal che dut falla!


II. STAZION.

Giesu tol la Crousch sulla Schables. Cunschideration. Vè clò ti Redentor col peis della Crousch ciaria! O tan de plù che chèst i peisa ti picià. Urazion. V' adore pra chàsta segonda Stazion. Giesu adulerà! ciarià per amor de me cul peis d' la crousch, i l' istès temp vœ preije d' la bella grazia dë purte cun frut 'l schouf doutsch de vosc santisimi comandameintg. Amen. Pader nostr. Giesu Cristo crucefis avade pietà de me.


III. STAZION

Giesu toma 'l prim jade sotto la crousch. Cunschideration. Clo toma 'l bon Giesu pèr 'l prim jadœ a tiara. J nous j faschon fort cun nosch tume la viara. Urazion. V' adore pra chasta terza Stazion, mi redentor ! che tumeis da nëscha, el prim jede a tiara, j cun dut el' cuör suplicheje d' la grazia, dö në tume mei plu dut 'l temp dö mi vita in pichia murtel. Amen. Pader nostr. Giesu Cristo crucifis avade de me pietà.


IV. STAZION

Giesu inconta si oma adulereda. Cunschideration. Maria inconta clò cun gran dulour si Fi. Minconte chest si Fi, cun gran pietà un di. Urazion. V' adore pra chasta quarta Stazion, mi beng ama pra vost' oma adulereda, che vo incunteis sulla streda nel calvari, je ve preje cun umiltà de ve presente a mi da bon Pere sul pont teribl de mi mort. Amen. Pader nostr. Giesu Cristo crucifis, avade de me pietà.


pagina:90

V. STAZION

Giesu väng schudà da Schimon Cirenè a purtè la crousch Cunschideration. Schimon de Zirene mi chèl peis daschame; Da giut lei merità, mè druche pu, ne treme. Urazion. V' adore pra chasta quinta Stazion, salvator amabl, schudà dal Zirene a purtè la crousch, je ve preje cun fidanza d' arme mi cuer deibl c' una gran pazienza a superte i travajes de chesta vita, per sodisfazion de mi pichiej. Amen. Pader nostr. Giesu Cristo crucifis, avade pietà de me.


VI. STAZION

Veronica suja a Gesu 'l mus. Cunschideration. Da mang pietosa 'l mus a Gesu vèn sujà. Mudam 'l cuor, al mèl ruel inclinà. Urazion. V' adore pra chasta sesta Stazion, redentor plein d'amor sujà shu dalla bona Veronica, j clo dant a vòsch piesch svergognia vœ prej plu che pose, della bella grazia che mi cuer vagne dö mè da vost amor impià, che seis la bèllèza del Paravis. Amen. Pader nostr. Giesu Cristo crucifis, avade pietà de me.


VII. STAZION

Giesu toma sui doi jadesch a tiara. Cunschideration. Clò toma i'no Giesu, i leva su stöntan. J nous tumong ruöl, j schong tumang rischang. Urazion. V' adore pra chasta settima Stazion, mi sögnieur adulerà, che tumèis sui doi jàdesch a tiara, je ve preje sustàn d' la grazia de ne tumè mei in tela maindra offescha de vo. Amen. Pader nostr. Giesu Cristo crucefis, avade pietà de me.


VIII. STAZION

Giesu cunsola la donnes che bredla. Cunschideration. La donnes bredla clo per amor del bon Giesu ! Spitronse' a bradle, canchel ne schova plu? Urazion. V' adore pra chasta ottava Stazion o caro Giesu, che cunseleis la bonna donnes che bredla, je ve' preje cun gran devocion de dè a chis mi uedli ruves d' antia gotes, per bradlö 'l gran numer de mi piciej, che je la soul gausa de vosch patimeintg. Pader nostr. Giesu Cristo crucifis avade pietà de me.


pagina:91


IX. STAZION

Giesu toma sui trej jadesch a tiara. Cunschideration. Clo toma 'l bon Giesu 'l terzo jade a tiara. J tu nes zedes no d' fe mo fort la viara. Urazion. V' adore pra chasta nona Stazion, Giesu adulerà, blandà cun sang trej jadesch tumà a tiara, je ve preje culla gotes ti uedli, i cul dulour tel cuer, che pliase un jade mi ustinazion tel mèl i medascheise la grazia dö nö tume töl Infiern khè merità tan de iadesch cun mi pjchiej. Amen. Pader nostr. Giesu Cristo crucifis, avade pieta de me.


X. STAZION

Giesu vän deschfurnì, j dà da böver fiel j aschey. Cunschideration. A Gesu vän dat un anthia bevanda: Bon tämp 'l Cristian, j bleita damanda. Urazion. V' adore pra chasta decima Stazion, o redentor d'l mont, deschfurnì che meseis böver fiel i aschej, je ve suplicheje dë vöre cuer de me concöder 'l destacament dai plaseiès da nia d'la tiara, per më fe dang'n del' allegrèzes del ciël. Pader nostr. O Giesu crucifis, duname 'l Paravis.


XI. STAZION

Giesu väng inclaudà sulla crousch. Cunschideration. Vè tlo, ël Rà d'l mond väng sulla crousch taccà. Pentàschete deseng, la gauscha jë ti picià. Urazion. V' adore pra chasta undecima Stazion, mi om'l Gesu, metù j inclaudà sul läng dur della crousch, je ve preijè umilmenter; de crucifigè cuna pert de vosta peinès mi ciern röbölle, j si uejes ries. Pader nostr. Giesu Cristo crucifis, avade pieta de me.


XII. STAZION

Giesu mor sulla crousch. Cunschideration. Clò ciala, mort 'l bon Giesu per te a tort. J dös' ingrat cun ti piziej fa da nuef la mort. Urazion. V' adore in chasta duodezima Stazion o Salvator del mont, töl' aria sulla crousch ta mez a doi melfattores, che seis per spirè l'ana santissima al Perè, per sodisfazion de mi piziei che je soul gauscha de vosta mort, j per chast ve prei je dut umilià j pentì d' auze mi cuer dalla miseries della tiaria alla cuntemplazion della coses del ciöl. Pader nostr. O Giesu redentor, duname vosch amor.


pagina:92


XIII. STAZION

Giesu veng tout shù della crousch. Cunschideration. Clo pausa mort töl gram dö si oma 'l rödöntor, O! pausa contra dë mi rabia, i mi furor. Urazion. V' adore in chasta dezima terza Stazion, o Segniour tout shu della crousch ti braces de vost oma adulereda; je ve preije cun dutta mi ana de me dè la grazia d'avei ruöl 'l cuer nat, j shia della virtù santes, per ve retschöver dagnamenter tella santa communion. Pader nostr. Pietà, mi bon Giesu, che nuè v'offènder plù.


XIV. STAZION

Giesu veng metù te fossa. Cunschideration. El corp del Salvator te fossa veng mettû. Bradlòng almancu deseng la mort de nosch Giesu. Urazion. V' adore in chasta ultima Stazion, Giesu plein de misericordià! mort te fossa, j culla grazia de conschidre suvenz cun frut vosta mort i paschion dulorousa, ve preje mò le prò del gran don de ste schaldi te vosch sant amor i timor in fin alla mort, per retschöver la corona della gloria in tschiel. Amen. Pader nostr. Giesu Crist crucifis, dunam 'l Paravis.