La sumënza y chël, che sën

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
ladino

Ujep Antone Vian S La sumënza y chël, che sën Intestazione 24 marzo 2016 50% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

La sumënza y chël, chë sëna.

Uŋ di, che fòa truepa s̄ënt uŋ pra l' àuter, chë unida dalla zittà a scutè su Ges̄ù, j' hà ël raccuntà chësta paràbola. Un' uem jè s̄it òra te si campàgna a sënè. Fas̄àŋ chëst lour tumòva una pèrt d' la sumënza sulla strèda, y univa zàpèda sott, o che i uĉöi dell' ària sela pëccòva su. Unà pèrt tumòva anter i spinaĉàŋs, y univa saffujèda. Una pèrt tumòva suŋ crèpes, y no pudòva fè ravisa. Un' àutra pèrt finalmënter jè tumèda suŋ bòna tièrra, y hà purtà frutt cënt per uŋ. Pòna hà Ges̄ù mëttù prò: Chi hà urëdles per àudi, àude! I discepoli, chë no intendòva sta paràbola, hà prià si Maester, ch' ël la ulëss spieghè. Y Ges̄ù diŝ: A vo jèl dàtt de cunoscer i sëcretg del rëgne di Die; i àutri all' incontro l' àud in paràboles acciòcchè udàŋ ëi no vëis̄e, y àudiàŋ ëi non àude. Chëst pò jèl 'l significàt d' la paràbola. La sumënza jè la paròla di Die. Chëlla chë toma sulla strèda jè chëi, chë la scota su, ma prëst dò vëŋ 'l malàŋ, y jë la tol dal cuer, acciòcch ëi no crëje y no së sèlve. Chëlla chë toma ànter i spinaĉàŋs jè chëi, chë la scota su, ma pò vëŋ chësta saffujèda dalla ricchëzzes, dai plas̄ëies, y dalla cura per la còsses de chëst mond. Chëlla chë toma suŋ crèpes jè chëi, chë la scota su gëŋ, y crëje per uŋ pue de temp, ma al temp d' la tentazioŋs toma ëi da nuef. Finalmënter chëlla, chë toma sulla bòna tièrra jèl chëi, chë la scota su con boŋ cuer, la osserva, y porta frutg in pazienza.