Rimes Ladines/20

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
Di, quël bèl jòn qui mai vèl mo?

../19 ../21 IncludiIntestazione 18 febbraio 2021 25% Da definire

Di, quël bèl jòn qui mai vèl mo?
19 21

[p. 89 modifica]

Salvá per té, regína d'b'lë́za, sons
Da búrta e ria prešòn, olá qu'è trat'
Qui sérv' al viz e důt' i gran mangiòns,
Qu'impè d'fa l bëgn per l mal è trés důt mat'.

Oh mīl, implída e fáta d'róba dúcia
Da quáter érbes plů qu' vign'átra sánes,
Dal spirit sant, dal fi qu' dal cīl s'en múcia,
Da té, dal pér'- scritúra, l'crëie cománes -
Bonté plů grána n'èl qu' la tůa salvan
La gënt, qu' n'á nia d'común con té e tó fi,
Ma dër qu' ël'áie dolòr d'sů mái; daidan
Tĕ vèghen quan qu' la mórt manácia l rī.

Tĕ l'abondánza, prions, consérves, d'fë́nes
E tëgn' da lonce sopérbia e búrta criánza;
Mo sc'on desgrázies, chára bëgn, tratë́nes
Da desp'razion: mëşúra e temperánza
Sī l gròp d'amòr tra nòs e Dī,
Qu' ël sòl dà lụm plů tléra d'l dí.

2

Di, quël bèl jȯn qui mai vèl mo?
Sdlominan les stë́les vèghes,
Qu' ël va in it' da quëles èghes,
Sůa crestiana qui pól èster?

J ) = conserva-ncs; deföno-nes.

2 ) = trategne-nes.

3 ) Die Yolkslieder des Engadin, v. Alfons vonElugi, Strafisbnrg 1871, p. 82. [p. 90 modifica]


"Bèla múta, prë́iĕ bèl, damĕ
Fóra d'ůrt na bèla roeşa."
"Quëš nĕ pói, vël m'inrevèssa,
No, a fa quëš nĕ n'ai comándo."

"Mia crestiána n'ós donca èster?"
"N pice granèl plů tóš sii fáta
E sòt sòt téra móla tráta
Qu'èster tůa crestiána, náldo!"

"Sīs granèl, sc'inscí t'agráda1,
Va ma e fa t' corí sòt téra:
Fa t' farái ma impó la véra,
M' fége ocèl e sů tĕ mángi."

"Půr' ocèl, m'avèsses gòla?
Mat ès troep, per quëš t' tramë́nti;
N bèl chamúrce a pósta d'vë́nti,
Scriche e salt' sůn quëles lástes."

"Fòsses tů n chamúrce e gísses
Dlon scrichan e dlon saltan mò,
T' ciáfi sůn qui crëp l medèmo,
N iágher d'vë́nti snèl zënz'áter."

"Quan qu' tů vë́gnes n bráo bèl iágher
Per ciacé dai crëp na bèla,
Më́si gni na bagatèla:
Pícea roeşa a quī mĕ còmpra."

"Bèla roeşa pë́nses d'èster?
Sůl marchè sërás venúda,
Quësta cósa bëgn è s'gúda,
Quël sërái bëgn iů qu' tĕ còmpra."  1. it. aggradare.