Ta-pù, lu trumbone d'accumpagnamente/La cocce di San Donate

Da Wikisource.
La cocce di San Donate

../Li bacille ../Vujje pijà' la mojje IncludiIntestazione 24 agosto 2023 75% Da definire

Li bacille Vujje pijà' la mojje
[p. 65 modifica]
La cocce
di San Donate
[p. 67 modifica]

I


Appena dope la messa cantate,
tra bbumme, bbande e sone di campane
zi’ Gisuvè, lu cape debbutate,
4chiamà l’appelle ’nche na carta ’mmane,

pe’ la pruggessïùne a San Donate.
— Stannarde avande... bbande di Lanciane...
appresse, ’ntorce... conche de lu grane...
8cungrèhe e virginelle a ’st’âtru late... —

Stave già pronte la pruggressïùne
ma San Donate n’avè’ ’scite ancore,
11picchè dentr’a la chiese li cafune

avè’ ’ncucciate pe’ ’ncollà’ lu Sante
e certe strille si sentè’ da fore:
14— A diece lire... — A quìnece... — A quarante!...

[p. 68 modifica]

II


Ma aspitte e aspitte, fore chela gente,
sott’a le ragge di lu sullïune,
si stave a ’nfastidì’: — Ma che ’ccidente,
18èsce o ne èsce ’sta pruggessïùne?

— C’è tempe? e che s’aspette? — E a nu mumente
stave a succede’ na confusiùne,
tante che Gisuvè capì lu vente,
22si fece larghe ’mmezz’a li cafune;

’ntrà dentre e disse: — Avante! A chi sta ’nnanze
la Statua arimane aggiudicate. —
25Sùbbete si presente na paranze

di quattre, si vestì, pahà la spese,
mittì sopr’a le spalle San Donate
28e s’avvïà pe’ ’sci fore la cchiese.

[p. 69 modifica]

III


Ma quande is truvà sott’a la porte
(i’ ne’ le sacce quille a che pensave)
nisciune de le quattre s’avè’ ’ccorte
32ca San Donate allòche n’ci passave.

Gnà ci passave, Criste? Se na sorte
di statua accuscì grosse scumpallava
cchiù di un palme sopr’a l’archetrave?
36Perciò trumènte ’scè’ pe’ lu trasporte

sbattì lu musse ’n facci’a lu passande...
nu scrocche, nu remùre crichelùgne
39e po’ la cocce di Sante Donate

fece na ’ntrambïate che gni quande
stav’a magnà’ nu lècen’appirugne...
42e si spaccà gni nu merecanàte!

[p. 70 modifica]

IV


Biastème, strille!... Succedì na fìre!
Che ti sentive! — Fore tutte quente!
— Chiude la porte! Nen fa’ ’ntr’ la ggente!
46— È le peccate! È le dispiacire! —

— Zitte! Gna s’arisolve ’sta faccende?!
— Mettèmie n’atra cocce. — Che sti’ ddire?
vu’ fa’ lu ’nserte? — le purtème ’ngire
50senza la cocce, nè je fa nïente.

— Ma come! San Donate senza cocce.
se proprie quelle va pe’ ’nnumenate?
53— Gnarnò, ne èsce la pruggessïune

— fece zi’ Pasquarelle lu Mammocce —
picchè s’à fatte queste San Donate
56vol dire ca n’ci te la ’ntenzïune!

[p. 71 modifica]

V


— Nen si fa cchiù! Ma vu’ che stet’a ddire?!
— arispunnì lu cape debbutate. —
Stèteve zitte ca se m’ariggire
60st’affare le fenème a cortellate!

Haje cacciate settemila lire!
E chi me l’aridà? Tenghe pahàte
ddu’ bbande. E la cucagne? E la carrire?
64chi sburse? L’artefizie sta piantate!

Senze, macàre!... Ma n’si pô suspènne!
— Senza lu Sante?!... — E vi fa ’mprissïune?
67Lu Sante sole nen po’ i’ girènne,

se la pruggessïùne nen va appresse;
ma car’ amiche, la pruggessïune
70senza lu Sante se pô fa’ l’istesse.

[p. 72 modifica]

VI


— Quatrèra mi’, vi denghe nu cunzije
— fece lu sacrestane, zì, Pasquale; —
dicè li vicchï antiche: a grande male
74cchiù grande lu repare. Mo si pije

n’àvetru sante... E vi fa maravije?
Ci sta San Giuvacchine. È tale quale:
te’ l’angele, la mitre, lu messale...
78Ma po’ le sante è tutte na famije.

— Piane!... Che fa?... La festa a San Donate,
mo se l’acchiappe nu San Giuvacchine
81qualunque? — disse Ndrè de la Murice.

— Silenzie — arispunnì lu debbutate —
queste l’à da risolve’ don Peppine
84lu Preposte. Senteme che ne dice. —

[p. 73 modifica]

VII


— Ma — fece lu Preposte — San Donate
è sempre San Donate benedette;
però San Giuvacchine, scià lodate,
88manche è scarte! E quande ci si mette

le fa da mastre... È ca San Donate
te s’à ’mparate a fà, chelu scherzette,
ma è cchiù cose de la nnumenàte.
92La gente ha paure, l’arispette:

lu specialiste!... Ma San Giuvacchine
sa fa’ di tutte: cìquele, nefrite,
95n’ti pu’ fijà? Divente na mammine!

fa da ’ngignìre e fa da manuvàle,
le pu’ chiamà se ti’ n’ugne ’ncarnite,
98t’ajute se ti scade na cambiale...

[p. 74 modifica]

VIII


— Va bbone? — E come! — Ma chi sa la gente
che dice, mo che vede n’âtru sante...
— Lu sante? Gisuvè, chï ci te’ ’mmenteP
102A la pruggessïùne chï va ’nnante

camine e non s’accorge di nïente;
quille di’ rrete, pu’ vedè’ sultante
la mitre e lu culore de lu mante...
106Perciò curagge e... pinz’a sta’ cuntente!

— E allora, zi’ Pasquale, quand’è queste,
apre la nnicchie di San Giuvacchine.
109— Ne’ sta a la nnicchie, sta a la sacrastìje,

pecchè l’âtr’anne, dope de la feste,
siccome s’avè’ rutte le vetrine,
112l’arichiudemme alloche... — E vall’a pije. —

[p. 75 modifica]

IX


Dèntr’a la sacrastìje, a nu pentùne,
tra casce, banche e sègge sgangaràte
stave San Giuvacchine, abberrutàte
116’nche na paràta vecchie, Du’ persùne

le caccià fore, e dope, a une a une,
prìiete, pellegrine, debbutate,
s’avvicinà’ pe’ da’ na remunnate.
120S’avisse viste quant’attenzïùne!

La gente chi ’mrbunè’, chi spruvelàve...
Zi’ Gisuvè’ ’nche na ranàra ’mmane,
123mettè’ la furie all’èvetr’e levave

le tele de le ragne, Pasquarelle
pulè’ la pàten’e lu sacrastane,
126’ncacciune, arilustrave le pianelle...

[p. 76 modifica]

X


— Sta pronte? — Pronte... — Embè, che ci-aspettete?
è tarde. — Chiame ’Ntonie o che mi porte
nu scarparelle. — Sùbbete. — Schiuvète
130San Donate. Quatrè’, stetev’accorte

’nche ’stu San Giuvacchine... Acchiapp’arrète.
Piane! N’avess’avè’ la stessa sorte...
mettete ’ncolle... Pòpele, sfilète!
134— strillà zi’ Gisuvè — Larg’a la porte... —

Tra bbumme, bbande e sone di campane,
cungrèhe, ’ntorce, conche e virginelle
137s’arimittì ’ncamine a mane a mane.

Nisciune addummannà c’avè’ successe,
le prìiete archiappà’ lu riturnelle
140e la pruggessïùne ’scì lu stesse.