Biss'e bissöa

Da Wikisource.
dialetto bustocco

Canti cantastoria Biss'e bissöa Intestazione 15 settembre 2009 75% Canti

Oh, chel'om daa barba russa
quan' dané ch'al ma custa,
al ma custa tarantán,
fin'ai porti da Milan,
fin ai pòrti da Cremòna,
pésta pésta l'èrbabòna,
l'èrbabòna l'é ben pestáa,
Cateína inamuáa,
inamuáa di trí campé,
Cateína l'ha laá i pé,
l'ha laá i pé in trí cadíti,
Cateína l'ha fa i basíti,
l'ha fa i basíti sü a Pòrta Nöa,
fala balá chèla bèla viöa,
quatar piögi ind'i culzón,
quatar piögi ind'aa camísa,
e a canzòn l'é bèll'e finía.

Traduzione