I oresse gën savëi ći che t' as fat con i grosc che iö t' à menè da püch

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search
ladino

Micurà de Rü I oresse gën savëi ći che t' as fat con i grosc che iö t' à menè da püch Intestazione 16 marzo 2016 50% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

J' oresse giaǹ savëi çhi che t' has fat coǹ i groŝ ch' jeu t' ha menè da püc

J' oresse giaǹ savëi çhi che t' has fat coǹ i groŝ ch' jeu t' ha menè da püc, dè che te scri[e]s ch' jeu t' eǹ mëne indò. Ch' ël sie tüt çhiär inte chi paÿŝ crëÿi bëiǹ, mó ćies insceu che te feŝes impò ne. Jeu n' ó dì nìa por zacotantg de rëineŝ plü o manco, peu ch' jeu sappe che t' i impieghes bëiǹ. Seu 'ǹ quëst haǹ dagnóra da çhiarè coǹ i dinnà. I dinnà e tüttes les ricchëzzes é demà 'ǹ graǹ bëiǹ, ŝ' aǹ eǹ feŝ 'ǹ buǹ uŝo, ŝe nò ne vèles nìa, anzi treućh dinnà inte les maǹs de 'ǹ capriciús [é] 'ǹ graǹ mal, e pò estr süa ruìna. Quëst ne mës[s]te mai te desmentié, despò me serà tües lëttres dagnóra bëiǹ vegnüdes. State bëiǹ e conservete sëmpr in bonna sanité.